Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„Завод за телефонна апаратура” АД - гр. Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Завод за телефонна апаратура” АД  - гр. Банско

На основание заповед № 132/11.07.2011 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.07.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “Завод за телефонна апаратура”, находящ се в град Банско, ул. “Цар Симеон” №82, експлоатиран от  “ЗТА”АД гр.Банско. Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • Цех “Галваничен” - извършва галваничните покрития - никелиране, поцинковане, посребряване ;
 • Цех «Нанасяне на покрития» - участък за нанасяне на прахово покритие и участък за нанасяне на лаково покритие върху метал - дейности с употреба на органични разтворители
 • Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - за пречистване на отпадъчни производствени води от галваничния цех;
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
 • помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Води»

Галваничния цех работи. По време на проверката се извършва посребряване.

Отпадъчните води от обекта се пречистват в локална ПСОВ и се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “ВиК” ЕООД - гр. Благоевград, въз основа на сключен договор, с изискване дружеството да извършва собствен мониторинг на заустваните производствени отпадъчни води. Резултатите от извършения собствен мониторинг през 2010г. показват, че няма отклонения от нормите съгласно допустимита степен на замърсяване, определена в сключения договор.

Пречиствателната станция за отпадъчни води работи добре, води се редовно лабораторен дневник с резултатите от ежедневен контрол за количеството и качеството на отпадъчните производствени води. Представен е протокол за физикохимически анализ на отпадъчните води, съгласно изискванията на договора.

Не са установени и констатирани нарушения на Наредба №7/2000 г. за заустване на производствени отпадъчни води в канализацията на гр.Банско.

3.2. Компонент «Атмосферен въздух»

Източници на емисии от горивни процеси - ПКЦ не работи. Дружеството се отоплява през целия сезон от «Бул Еко Енерджи» ООД, гр. Банско. За технологични нужди се използва ел.енергия.

Източници на емисии от производствени процеси

Цех «Галваничен» - автоматична линия за кисело и алкално поцинковане, никелиране, посребряване и 2 бр. ръчни линии за поцинковане и пасивация на алуминий. Автоматичната линия и ръчната линия за алкално поцинковане, никелиране и посребряване са обхванати от бордова аспирация. Газовите потоци постъпват в скрубер с водна очистка, за пречистване на отпадъчните газове. В момента работи ръчна линия в нов участък. Дружеството е извършило собствени периодични измервания от цех «Галваничен» - нов участък - автоматизирана и ръчна линия. Няма нарушения на НДЕ. Съгласно Наредба №1/2005 г.(чл.43,чл.12, ал.1 и чл.13, ал.1) измерванията са валидни за 2010г. и 2011г.

Цех « Нанасяне на покрития» - участък за нанасяне на прахово покритие и участък за нанасяне на лаково покритие върху метал, 2 бр. кабини с водни завеси. Предписанията дадени с КП № 25-11/ 108.2010г. са изпълнени.

3.3. Фактор «Отпадъци»

Дружеството има заверени работни листове, по реда на Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците (обн.ДВ, бр.44/2004г.), за кодове: 08 01 15; 11 01 09;12 01 01;12 01 03;12 01 05; 15 01 01;15 01 10;15 02 02; 16 03 03;20 01 21.

Дружеството има утвърдена от Директора на РИОСВ Благоевград програма за управление дейностите с отпадъци с Решение №95/8.07.2008г. Същата е за дейност временно съхраняване на отпадъци и е със срок на действие до 2013 г.

С ДВ, бр.30/2011г. и обнародваните промени в ЗУО:

 • съгласно чл.29, ал.1, т.3 «б», дружеството следва да притежава програма;
 • съгласно чл.29, ал.1, т.2 за дейността временно съхраняване на отпадъците на мястото на образуване не се изисква разрешение за дейности с отпадъци;
 • съгласно чл.12,ал.4 за дейността транспортиране на отпадъците се изисква наличието на регистрационен документ, издаден по реда на Глава пета, раздел II от ЗУО. Видно от транспортна карта № 1/2011 г., „ЗТА” АД- гр. Банско извършва транспортиране на отпадъци, като не притежава изискваният по ЗУО регистрационен документ.

На обекта се води отчетност за отпадъците в т.ч.

 • отчетна книга, заверена в РИОСВ-Благоевград на 27.03.2009 г. и в момента на проверката;
 • попълват се транспортни карти по приложение №4 при предаване на опасни отпадъци;
 • в РИОСВ Благоевград са представени годишните отчети за отпадъците, третирани през календарната 2010 г.

Всички видове отпадъци се събират разделно, на места с ограничен достъп, обозначени с табели, включващ кода по реда на Наредба №3. За флуоресцентните тръби е подсигурена сяра на прах.

При проверката са представени договори с лица, приемащи отпадъците за последващо третиране в т.ч.:

 • “КЦМ” АД - гр. Пловдив - за отпадък с код 11 01 09;
 • “Евроимпекс- Благоевград” ООД - гр. София - за отпадъци с код 15 01 01 и 15 01 02;
 • ЕТ” Вера Бучкова-Надежда Бучкова” - гр. Разлог - за металните отпадъци.

Със Заповед на Изп. Директор на “ЗТА” АД, гр. Банско са определени лицата, отговорни за опасните отпадъци.

За битовите отпадъци, дружеството се обслужва по реда установен за територията на Община Банско.

3.4. Фактор «Опасни химични вещества»

Проверката е на основание ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., посл.изм.ДВ, бр.63/2010г.) и във връзка със задълженията на дружеството като «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент(ЕО) №1907/2006г. на ЕП-REACH и Регламент(ЕО)№1272/2008г. на ЕП-Регламент СLP, както и във връзка с предписанията дадени с КП № 25-11/18.08.2010 г. При проверката се установи, че предписанията дадени с цитирания протокол са изпълнени. Все още не от всички доставчици на химикали са получени актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ), но дружеството е изпратило писма и очаква отговори (нови ИЛБ и информация за наличието на предварителна или същинска регистрация).

Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, като е налична цялата актуална информация за класификация на химичните вещества и смеси и информационни листове за безопасност.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се спазват изискванията за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ), съгласно чл.31, ал.1 и 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., изм. и доп.)- за обекти в експлоатация не по-малко от 1 път в рамките на две последователни години. Срок-постоянен;
 • Да се спазват изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба 7/2003 г.(ДВ, бр.96/2003г.- в срок до 31.03. на текущата година да се представя в РИОСВ Благоевград информация за консумацията на органични разтворители за предходната година. Срок – постоянен;
 • В изпълнение на задълженията произтичащи от чл.31 на Регламенг REACH и Регламент СLP да бъдат изискани от производителите /доставчиците актуални ИЛБ на употребяваните на обекта химикали. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ Благоевград. Срок- 20.10.2011г.,
 • ИЛБ да бъдат в наличност на местата, където тези вещества и смеси се съхраняват. Срок – постоянен;
 • Във връзка с изискването на чл. 12 ал. 4 от ЗУО, да се подаде в РИОСВ Благоевград Заявление по чл. 50 и документите по чл. 51 за полечаване на регистрационен документ. Срок-15.08.2011 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.