Съдържание

Посетители

В момента има 248  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„ЗПП” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЗПП” АД - гр. Благоевград

 

На основание заповед № 78/03.05.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.05.2011 г. беше извършена проверка на място на обект „ЗПП” АД , находящ се в град Благоевград, бул. “Димитър Солунски” № 9, собственост на “ЗПП” АД - гр. Благоевград. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

 

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Технологичният процес включва следните дейности и процеси: разкрояване, пробиване, метализация ецване, фитопечат и ситопечат. Извършена е проверка на следните инсталации:

  • галваничен цех;
  • пречиствателна станция за отпадъчни води към галваничен цех;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници - няма.

Емисии в атмосферния въздух от производствена дейност на печатни платки се формират от участък «Метализация» и участък «Горещо изравняване». През 2011 г. дружеството не е извършвало емисионен контрол (собствени периодични измервания) съгл. чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии по Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.), но към момента на проверката се представя кореспонденция с « Пехливанов инженеринг» ООД относно проверждане на измервания в периода 01-15. 09.2011 г.

В РИОСВ Благоевград не е постъпила информация за използваните количества органични разтворители през 2010 г., съгласно изискванията на наредба № 7/ 2003г. ( ДВ, бр. 96/ 2003г.).

3.2. Компонент «Води»

Производствените отпадъчни води, които се формират на площадката се заустват в канализационната мрежа на «ВиК» ЕООД гр. Благоевград въз основа на скючен договор. През 2010г. дружеството е извършвало собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от анализите показват, че няма нарушение на емисионните норми. Предстои изпълнение на мониторинга за 2011г. ПСОВ към цех «Галваничен» е в добро състояние.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС)  дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в препарати”.

За употребяваните в процеса на производство химикали “ЗПП” АД притежава информационни листове за безопасност, по- голяма част от които не са в съответствие с изискванията чл.3 на REACH и изискванията на CLP- Регламента.

3.4. Фактор «Отпадъци»

“ЗПП” АД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-191-0/ 02.12.2008 г. При проверката се установи, че от дейността на обекта се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове. На площадката се извършва временно съхранение на отпадъци.

Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. Представени са договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. Годишните отчети по отпадъци са представени в РИОСВ - Благоевград в законоустановения срок - 31.03.2011 г.

Опасните отпадъци се съхраняват в подходящи за целта съдове, обозначени със съответните кодове и оставени на места с ограничен достъп.

Представени са месечни справки и платежни документи за внесена продуктова такса по чл. 36 ал. 1 от ЗУО.

Към момента на проверката се установи, че вследствие на ремонтни дейности по покривната конструкция на сградния фонд, на производствената площадка има генериран строителен отпадък.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Резултатите от от извършените собствени периодични измервания да се представят в РИОСВ Благоевград с Доклад по реда и начина на чл.39 от Наредба № 6/1995г. ( Дв, бр. 31/ 1995г.).

Ежегодно до 31.03. на текущата година дружеството до подава информация В РИОСВ Благоевград за количествата употребени органични разтворители за предходната година съгласно чл.20 ал.8 от Наредба № 7/ 2003г. ( ДВ, бр. 96/ 2003г.).

Предаването на генерирания строителен отпадък на площадката да се извърши въз основа на писмен договор с лице, имащо разрешение за дейности с отпадъци, издадено съгласно изискванията на ЗУО, за което РИОСВ Благоевград бъде уведомена писмено.

Да се представи в РИОСВ Благоевград информация за употребените през 2010 г. химични вещества и смеси на хартиен и магнитен носител.

Да бъдат изискани от производителите (доставчиците ) актуални ИЛБ за употребяваните химикали. Копие от тях да бъдат представени в РИОСВ Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.