Съдържание

Посетители

В момента има 338  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„Струматекс” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на  „Струматекс” АД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №5/10.01.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.01.2011 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Струматекс” АД, находяща се в град Благоевград, ул. “Васил Левски” № 61. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех “предачен”;
 • цех “тъкачен”;
 • цех “багрилно – апретурен”
 • пречиствателна станция за отпадни води;
 • парово стопанство;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадки за съхранение на генерираните отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на памучни тъкани и изделия от тях. В момента на проверката обектът работи с 1/3 от капацитета си.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Източници на емисии от горивни процеси - дружеството разполага с ПКЦ, в която са монтирани два котела изгарящи мазут. Поради авария в цех «багрилно – апретурен» от 17.01.2011г. топлоподаването е намалено.

При проверка извършена на 04.03.2010г. на дружеството е дадено предписание да извърши собствени периодични измервания на изходящите газове на единия котел с цел – спазване нормите на допустими емисии регламентирани в Наредба №1/2005 г. до момента на порверката в РИОСВ – Благоевград не са постъпили доклад и протоколи от такива измервания.

3.2. Направление “Води”

Дружеството е актуализирало договора с “В и К” ЕООД - гр. Благоевград за отвеждане на производствените отпадъчни води от обекта във връзка с въвеждането в експлоатация на ПСОВ – Благоевград. Съгласно сключения договор дружеството няма задължение за осъществяване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води.

Последният протокол от извършен физико – химичен анализ е от първото тримесечие на 2009 г., от който е се вижда, че няма нарушение на емисионните норми.

Към момента на проверката ПСОВ, с която дружеството разполага не работи, поради авария в цех “багрилно – апретурен”.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че цех “багрилно – апретурен” не работи поради авария от 17.01.2011 г. Част от употребяваните в процеса на производство химикали се съхраняват извън скрада за съхранение на химични вещества и смеси, с който дружеството разполага. Те се намират в самия цех, в количества по-големи от необходимите дневни дози. На територията на цеха около пале с чували пълни с калцинирана сода беше установено замърсяване (разсипване) на неопределено количество от нея.

За всички употребявани химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност. В изпълнение на задълженията си на «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси «Струматекс» АД, продължава кореспонденцията си с техните производители или доставчици.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е извършило класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 3 и притежава програма за управление на отпадъците утвърдена от Директора на РИОСВ–Благоевград.

При проверката се установи, че отпадъците, генерирани от дейността на дружеството се съхраняват, съгласно изискванията на нормативната уредба.

Генерираните от дейността на дружеството отпадъци се предават с договор на фирми притежаващи разрешителни за тяхното изкупуване.

Отчетността на генерираните отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба № 9 (ДВ, бр. 95/2004 г.)

По чл. 36 от ЗУО дружеството има сключен договор с “Екопак България” АД и изпълнява задълженията си произтичащи от този закон.

На територията на обекта, в дворното място се съхраняват отпадъци от събаряне на производствени помещения, които не са класифицирани, съгласно изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 44/2004 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По компонент "Води”

 • Да се извърши физико - химичен анализ на отпадъчните води по показатели: рН, НРВ, хром (общ), фосфор (общ), никел и хром. Протоколът с резултатите от изпитване да се представи в РИОСВ - Благоевград в 14- дневен срок от получаването им от акредитирана лаборатория.
 • Да се открие в БДЗБР процедура по издаване на разрешително за заустване на отпадъчните води от обекта, за което да бъде уведомена РИОСВ - Благоевград писмено.

По компонент "Атмосферен въздух"

 • Да се спазват изискванията на чл.31, ал.1 от Наредба №6/1999 (ДВ бр.31/1999г.), относно провеждане на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове.
По фактор «Опасни химични вещества.Управление на риска»
 • Да бъда остронено замърсяването с калцинирана сода в цех «багрилно-апретуран», а опаковките с нарушена цялост съдържащи същия химикал да бъдат подходящо съхранени, т. че да не се допуска следващо замърсяване. За изпълнението на това замърсяване РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено.
 • Съхранението на употребяваните химикали да бъде организирано, съгласно условията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ, като бъдат отчетени възможностите за съвместно съхранение на химикалите и бъдат взети мерки за предотвратяване на замърсявания.
 • Да се подаде в РИОСВ - Благоевград на хартиен и електронен носител информация за употребяваните през 2010 г. химични вещества и смеси. Информацията да бъде под формата на таблица 1 и таблица 2, предоставени при проверката.
 • Да бъде порверен списъка с веществата – кандидати за включване в Приложение XIVна REACH за да бъде установено наличието или не на някое от тях в употребяваните смеси. За резултатите от проверката РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
 • Да бъде продължена кореспонденцията с доставчиците на употребяваните химикали, за да бъде установено наличието или не на предварителна регистрация за тези от веществата влизащи в техния състав, които попадат в обхвата на REACH.
По фактор "Управление на отпадъците"
 • Да бъде извършена класификация на строителните отпадъци намиращи се в двора на обекта.
 • На основание чл. 5, ал. 2 от ЗУО предаването на отпадъци (луминисцентни лампи и отработени масла) за последващо третиране да става въз основа на писмен договор с лица притежаващи изискваните по чл. 12 от ЗУО документ.

Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.