Съдържание

Посетители

В момента има 247  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„ТЕХНОПРОФИЛ” ЕАД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ТЕХНОПРОФИЛ” ЕАД - гр. Разлог

На основание заповед № 175/07.09.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.09.2010 г. беше извършена проверка на място на производствен обект, собственост на “ТЕХНОПРОФИЛ” ЕАД, намиращи се в гр. Разлог на ул.”Гоце Делчев” №24А. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех за производство на алуминиева дограма;
 • цех за производство на PVC - дограма;
 • цех за стъклопакети;
 • помещения и площадки за съхранение на отпадъци;
 • климатична инсталация.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

На обекта се експлоатира климатична инсталация “Carrier», съдържаща 107 кг. хладилен агент, фреон 410 (смес от HFC-32 и HFC-125). Инсталацията е двукръгова (І-ви кръг-54кг., ІІ-ри кръг-53кг).

При проверката се представя «Досие на системата «, съгласно изискванията на чл.30, ал.2, Приложение №3 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. Инсталации, съдържащи от 3-300 кг. Охлаждащ агент се проверяват за херметичност 1 път на 6 месеца, съгласно чл.3, т.2 от Регламент (ЕО) №842/2006 и чл.30(1) от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. При проверката на представеното Досие на системата се установи, че през 2010г. са извършени два броя проверки за херметичност, до момента една проверка (на 30.05.2011г. Проверките са извършени от лице притежаващо документ за правоспособност издаден от Българската браншова камера по машиностроене.

За 2010г. дружеството не е подало годишен отчет, съгласно чл.34 от ЗЧАВ (ДВ, бр.45/1996г.)

3.2 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси класифицирани, като “опасни”, съгласно ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.).

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 на ЕП – Регламент REACH дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси”.

За всички употребявани в процеса на производство химикали и смеси “ТЕХНОПРОФИЛ” ЕАД, притежава информационни листове за безопасност.

Съхранението на всички употребявани в производствената дейност химични вещества и смеси се извършва в “Централен склад”, като към съответните производствени звена се подават само необходимите “дневни дози”. Помещението отговаря на изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №3 (ДВ, бр.44/2004г.), като има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 10 11 12; 12 01 01; 12 01 03; 12 01 05; 15 01 01;15 01 02;15 01 10;20 01 21.

За отпадъците е създадена система за разделно събиране, като всички отпадъци (с изключение на 10 01 10) се съхраняват на мястото на образуване.

Отпадък с код 20 01 21 не е образуван.

Отпадък с код 15 01 10 се съхранява на едно място с отпадъкът образуван от «Техноууд» ЕАД, като няма видимо разделение. Местата на съхраняване на отпадъците са обозначени с кодове по Наредба №3

На обекта се води една отчетна книга за отпадъците заверена от РИОСВ Благоевград на 20.11.2009г, както и към момента на проверката. Допуснати са пропуски най-вече свързани с транспортните карти. Представя се оформена транспортна карта по приложение №2 от Наредба №9 (ДВ, бр.95І2004г.) за отпадък с код 12 01 05.Съгласно чл.8, ал.1 от Наредба №9 транспортни карти се оформят за опасни отпадъци. В книгата кодът на отпадъка е вписан като дата на предаване, а кода за опасните свойства по приложение №2 от Наредба №3 като количество на предадения отпадък. Дадени са указания за попълване на книгата.

Представят се договори за предаване на отпадъците.

Дружеството извършва само временно съхраняване на образуваните отпадъци.

Средносписъчният брой на персонала е над 10 лица.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Ежегодно до 15.02 на текущата година да се представя в РИОСВ Благоевград информация за предходната календарна година за климатичните инсталации съдържащи на 3 кг. охлаждащ агент, съгласно формите на Приложение №6 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флиорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.)
 • Във връзка със задълженията на дружеството произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH е дадено предписание за поддържане на актуален списък на химикалите употребявани от дружеството, както и за извършване на проверка на списъка на веществата - кандидати за включване в Приложение XIV на REACH, за да бъде установено наличието или не, на някое от тях в употребяваните от фирмата смеси. При наличие на някое от тях РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
 • Да се подаде в РИОСВ Благоевград информация за вида и количествата химични вещества и смеси употребени през календарната 2011г.
 • Във връзка с изискването на чл.29, ал.2, т.3, буква ”Б” следва да се представи в РИОСВ Благоевград проект на програма за управление на дейностите с отпадъци.
 • Отпадък с код 10 01 10 да се събира разделно от отпадъците образувани от дейността на “Техноууд” ЕАД.
 • Предаването на отпадъците да се извършва само въз основа на писмен договор, с лица притежаващи документ по чл.12 от ЗУО.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.