Съдържание

Посетители

В момента има 637  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„Хера 2006” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на „Хера 2006” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед № 220/31.10.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.11.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “Галваничен цех”, находящ се в град Гоце Делчев, ул. “Панаирски ливади”, експлоатиран от “Хера 2006” ООД - гр.Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • дейности по нанасяне на галванопокрития ;
  • пречиствателна станция за отпадъчни води;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници - дружеството експлоатира 1 бр. котле, изгарящо твърдо гориво (дърва и въглища), което не подлежи на контрол чрез измерване, по реда на Наредба 1/2005 г.

Емисии от производствени процеси - дружеството осъществява дейности с източници на емисии: автоматична линия за нанасяне на метални покрития (мед- никел- хром3). С писмо изх.№2937(1) от 10.11.2010 г. е утвърден Доклад за извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух – съгласно чл.43 (т.1 и т.2) за прахообразни и газообразни неорганични съединения на хлора (ката НCL), по чл.12 (т.5 - Ni и т.9 – Cr, т.12 –Cu) от Наредба №1/2005 г. Няма нарушени норми за допустими емисии (НДЕ). Измерванията са валидни за 2010 г и за 2011 г.

3.2. Компонент „Води”

Дружеството е абонат на «ВиК» ЕООД гр.Благоевград. Извършва се собствен мониторинг на отпадъчните води два пъти годишно от акредитирана лаборатория и периодичен, по време на работа на технологичната линия, два пъти дневно.

Представените лабораторни протоколи от изпитване на производствени отпадъчни води са от акредитирана лаборатория. Резултатите от изпитването са съгласно изискванията на договора с «ВиК» оператора.

Пречиствателната станция за отпадъчни води към Галваничния цех е в добро състояние. Отпадъчните води се заустват помпажно в градска канализация, след неутрализация.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси  класифицирани като “опасни”, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.).

В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС). Дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси”.

За всички употребявани в процеса на производство химикали и препарати “Хера 2006” ООД притежава информационни листове за безопасност.

Помещенията, в които се съхраняват химикалите и препаратите са в добро състояние.

Дружеството бе запознато с Наредба за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (ДВ, бр.47/2011г.

3.4. Фактор «Отпадъци»

Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №3, като има заверени работни листове за отпадъци с кодове:11 01 09, 11 01 13, 15 01 01, 15 01 10, 20 01 21, 20 03 01. На обекта се извършва временно съхраняване на отпадъците на мястото на образуване, за което съгл. чл.12, ал.1 и ал.2 не се изисква разрешително или регистрационен документ. За съхраняване на опасните отпадъци е определено място с ограничен достъп и същото е обозначено с табела.

През 2011 г. е извършено предаване за последващо тратспортиране и обезвреждане само на отпадъци с кодове 15 01 02 и 20 03 01. Представят се писмени договори сключени за предаването на отпадъците. Отпадък с код 15 01 02 е предаден на «Феникс Неврокоп» ООД, гр.Гоце Делчев, а отпадък с код 20 03 01 е предаден на ЕТ «Руска Петрова – Еконтранс».

На обекта се представя 1 брой отчетна книга за отпадъците заверена от РИОСВ – Благоевград на 01.02.2008 г. както и в момента на проверката. Книгата е водена редовно с изключение записите за отпадък с код 20 03 01.

Битовите отпадъци се събират в 2 бр. контейнери всеки с обем от 4 куб.м.

«Хера 2006» ООД работи с материали доставени от «Бонана» ООД, гр. Петрич. Изпълняват се поръчки на «Бонана» ООД.

Средносписъчният състав на «Хера 2006» ООД надвишава 10 лица. Дружеството има утвърдена програма от директора на РИОСВ Благоевград за управление на дейностите по отпадъците – Решение №65/2007г. Същата е с период на действие до 2012г.

В срок до 31.03.2011 г. в РИОСВ Благоевград са представени годишните отчети за отпадъците третирани от дружеството през календарната 2010 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се спазват изискванията за периодичност, относно извършване на СПИ, регламентирани в Наредба № 6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.).
  • На основание чл.29, ал.3 от ЗУО (ДВ, бр.86/2003г.) да се представи в РИОСВ Благоевград за разглеждане и утвърждаване на актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъци.
  • Дадени са предписания във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH.
  • Да се представи в РИОСВ Благоевград информация за употребените химични вещества и смеси за 2011 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.