Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Балканстрой” АД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “БАЛКАНСТРОЙ” АД, гр. Разлог

На основание заповед №206/10.11.2010 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 24.11.2010 год. беше извършена проверка на място на обект “Балканстрой” АД, находящ се в гр. Разлог, ул. “Христо Ботев” №79. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

           

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

            Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Метален цех;
  • Арматурен цех;
  • Бетонов център;
  • Звено “Поддръжка на технологичното оборудване”;
  • Централен склад.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници на емисии от горивни процеси, подлежащи на контрол чрез измерване - няма.

Емисии от производствена дейност – емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от “Метален цех”, където се извършва нанасяне на покрития, съдържащи органични разтворители върху метални повърхности. Височината на изпускащото устройство (въздуховод) не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба №1/2005год. (ДВ, бр. 64/2005 год.) За 2009 год. е декларирано разход на органични разтворители под праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно Приложение №2 на Наредба №7 (ДВ, бр.96/2003г.).

3.2. Направление “Води”

Формират се отпадъчни води от “Бетонов център”, като дружеството осъществява собствен мониторинг с честота на пробовземане - два пъти годишно. Спазват се емисионните норми, определени от “В и К” ЕООД - гр. Благоевград, съгласно договор.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

За дейността си дружеството използва опасни химични вещества и препарати, съгласно ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г.). Съхранението на същите се извършва в Централен склад за химикали с ограничен достъп и отговарящи на изискванията за съхранение на съответните химикали и препарати. Дружеството е със статут на REACH -потребител по веригата.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството има утвърдена фирмена програма за управление на дейностите по отпадъците с Решение №159/10.05.2010 год. на Директора на РИОСВ-Благоевград. Отпадъците се съхраняват съгласно ЗУО (ДВ, бр.86/2003г.) и подзаконовите нормативни актове. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9 (ДВ, бр.95/2004год.). Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране, както и транспортни карти по Приложение № 4 на горе цитираната наредба за предадените опасни отпадъци.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се представи в РИОСВ - Благоевград декларация за вида и количествата на използваните продукти, съдържащи органични разтворители през календарната 2010 год.
  • Да се спазят изискванията на Наредба №1/2005г. (ДВ, бр.64/2005г.) при доизграждане височината на изпускащото устройство, като за извършените промени, както и за довършителните дейности в цех “Метален” се уведоми писмено РИОСВ-Благоевград.
  • Да се извършат собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на ЛОС, като лабораторните протоколи се представят с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6 (ДВ, бр.31/1999г.) в РИОСВ-Благоевград.
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград  справка под формата на табл. № 2, представена по време на проверката, като информацията е  за календарната 2009 и 2010 год. Таблицата да бъде на хартиен и електронен носител.
  • Дадено е предписание във връзка със задълженията на дружеството, произтичащо от статуса му, съгласно Регламент REACH.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.