Съдържание

Посетители

В момента има 529  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Карол – Фернандес мийт” ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д


за извършена проверка на „Карол – Фернандес мийт” ООД - гр. Благоевград, обект „Предприятие за производство на месни продукти”

 

На основание заповед № 93/31.05.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.06.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Предприятие за производство на месни продукти”, находящ се в град Благоевград, бул. “Димитър Солунски” № 1, експлоатиран от  “Карол – Фернандес мийт” ООД - гр. Благоевтрад. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

 

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
  •  паро-котелна централа с един брой парен котел
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води
  • хладилни и климатични инсталации
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци
  • стационарни преси за предварително третиране на отпадъци
3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент „Води”

Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “ВиК” ЕООД - гр. Благоевград въз основа на сключен договор. Извършено е контролно пробовземане на отпадъчни води през м. март. Резултатите от извършения емисионен анализ показват, че има малки отклонения по показатели “НРВ”, “БПК5” и “ХПК” съгласно допустимита степен на замърсяване, определена в Приложение № 1 към сключения договор. Операторът е подготвил възлагателно писмо до РЛ-Благоевград, за извършване на  собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води.  Пречиствателното съоръжение- мазнинозадържател се почиства редовно, като всяко почистване се регистрира в лабораторен дневник.  

3.2 Компонент «Атмосферен въздух»

Обектът експлоатира горивни инсталации по Наредба №1/2005 г., а именно ПКЦ с един брой парен котел, като използваното гориво е мазут. Няма нарушение на емисионните норми. Резултатите са представени с Доклад за собствени периодични измервания. Контролират се и климатични/хладилни инсталации, съдържаши флуорирани парникови газове, като и за тях не са констатирани нарушения на изискванията на нормативната уредба. Изпълнени са предписания, дадени при предишна проверка на обекта.  

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава заверени работни листове, водят се и отчетни книги. Има сключени договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. По отношение на заплащане на продуктовата такса  по чл. 36 ал. 1 от ЗУО се установи, че същата се заплаща към организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки. От проверката се установи, че дружеството извършва дейности с отпадъци без утвърдена програма по чл. 29, ал. 1, т. 3, а също така, че не е подало годишни отчети за третиране на генерираните от дейността си отпадъци през 2009 год. Предстои съставяне на акт за административно нарушение.

 3.4 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството притежава информационни листове за безопасност за използваните химични вещества и препарати, като същите се съхраняват в специално помещение съгласно изискванията, дадени в информационните листове за безопасност. Пред помещението има отделение за приготвяне на работните разтвори.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.  
  • Да се спазват изискванията за провеждане на СПИ за горивната инсталация, както и начина  за представянето на резултатите от измерванията.
  • Дадени са предписания за представяне на информационни листове за безопасност и сертификат на фирмата производител на всички използвани препарати съдържащи опасни химични вещества (поради смяна на фирмата производител), както и справка под формата на таблица, предоставено по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Бяха проверени 8 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

1. Спазване на установените норми за допустими емисии на азотни оксиди,
серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните
газове от съответните енергийни и производствени (технологични и
вентилационни) източници, в съответствие с Наредба № 2/19.02.1998 г. за норми
за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

1.1. Осигуряване на непрекъсната работа на бордовите смукатели при зареждане на силозите за гипс;

1.2. Не се допуска работа на инсталацията за промазване при спиране или
неизправност в работата на инсталацията за каталитично изгаряне;

1.3. Почистването на подовете от утаения гипсов прах да се извършва с
промишлени прахосмукачки.

4. Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на договор на
фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ Благоевград в срок до един месец след сключването им.

5.  Дружеството да води документация в съответствие с изискванията на
Наредба № 10/1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и
информацията за управлението на дейностите по отпадъците
.

6.    Дружеството да предвиди закрита площадка (склад) за временно
съхранение на отпадъците, отговаряща на изискванията на Приложение 2 към чл. 12  на  Наредбата  за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране   на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999 г.

<!--[if !supportLists]-->7.             <!--[endif]-->При отпадане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак,
дружеството да спазва реда на Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и
транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, приета с ПМС № 260/2000 г.

<!--[if !supportLists]-->8.             <!--[endif]-->Да се осигури разделно събиране, съхранение и предаване за
последващо третиране на различните по вид отработени масла, образувани на
територията на дружеството, съгласно Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
(приета с ПМС № 131/13.07.2000 г.).

10. Дейностите на дружеството с опасни химични вещества да се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.

11. Дружеството да извършва дейности с химични вещества, препарати и
продукти в съответствие  с изискванията  на Закона  за защита  на  вредното
въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.