Съдържание

Посетители

В момента има 299  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Моник” АД - с. Беласица, общ. Петрич

Д О К Л А Д


за извършена проверка на „МОНИК” АД - с. Беласица, общ. Петрич

На основание заповед № 88/27.05.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.06.2010 г. беше извършена проверка на място на обект: Фабрика за производство на обувки, находяща се в с. Беласица, общ. Петрич, собственост на  “Моник” АД - с. Беласица, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
  • цех „Кроячен”
  • цех „Шивален”
  • цех „Конфекционен”
  • склад за суровини и материали
  • склад за готова продукция
  • помещение  за съхранение на генерираните отпадъци
3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент "Атмосферен въздух" 

Дружеството не разполага с организирани източници на емисии от горивни процеси.
Отоплението се извършва чрез ел.енергия - 12 бр. климатици, използващи хладилен   агент – R 407 със съдържание – 2,85 кг (< 3кг).
Дружеството е източник на емисии от летливи органични съединения (ЛОС) в резултат на използваните лепила за производството на обувки. Дейността «Производство на обувки» попада в обхвата на Приложение № 1 към Наредба № 7/2003 г. (обн., ДВ, бр.96/2003 г.). За 2009 г. дружеството е декларирало консумация на разтворители > 5т/год. С вх. № 1737/02.06.2010 г. в РИОСВ – Благоевград е предстваен План за управление на разтворителите (ПУР) за 2009 г. , в който не са вклщчени количествата на използваните бои и халоген. Не са представени Информационни листове за безопасност (ИЛБ) относно проверка на химичният им състав и необходимостта от включването им в ПУР-а.

 

 

3.2   Фактор "Отпадъци" 

“Моник” АД има заверени работни листове за отпадъци. Отчетност се води само са два отпадъка. Дружеството има сключен договор с „Енвироман – Тео - България” ООД  за предаване на битовия отпадък и изрезките от кожа. Не са представени годишни отчети за 2009 г. в РИОСВ- Благоевград, както и не заплащало продуктова такса “опаковки” за внесените (придобити) опаковки.
 

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Дадено е предписание да се представят в РИОСВ-Благоевград Информационни листове за безопасност (ИЛБ) за използваните бои и халоген с цел проверка на химичният им състав и необходимостта от включването им в количеството на консумираните органични разтворители и проверка достоверността на преставения ПУР.·  
  • Поставени са предписания във връзка със задълженията на дружеството за спазване изискванията на Наредба № 7/2003 г. относно ежегодно представяне в РИОСВ-Благоевград на информация за количеството на вложените органични разтворители през предходната година, а при превишаване на праговата стойност за консумация да се представя и ежегоден ПУР, изготвен за предходната година.
  • Дадени са предписания да се представят  декларация  за внесените (придобити) опаковки за периода 13.06.2008 - 31.05.2010 г., както и да се представят копия от платежни документи, удостоверяващи плащането на дължимата продуктова такса „опаковки”.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Бяха проверени 8 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

1. Спазване на установените норми за допустими емисии на азотни оксиди,
серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните
газове от съответните енергийни и производствени (технологични и
вентилационни) източници, в съответствие с Наредба № 2/19.02.1998 г. за норми
за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

1.1. Осигуряване на непрекъсната работа на бордовите смукатели при зареждане на силозите за гипс;

1.2. Не се допуска работа на инсталацията за промазване при спиране или
неизправност в работата на инсталацията за каталитично изгаряне;

1.3. Почистването на подовете от утаения гипсов прах да се извършва с
промишлени прахосмукачки.

4. Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на договор на
фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ Благоевград в срок до един месец след сключването им.

5.  Дружеството да води документация в съответствие с изискванията на
Наредба № 10/1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и
информацията за управлението на дейностите по отпадъците
.

6.    Дружеството да предвиди закрита площадка (склад) за временно
съхранение на отпадъците, отговаряща на изискванията на Приложение 2 към чл. 12  на  Наредбата  за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране   на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999 г.

<!--[if !supportLists]-->7.             <!--[endif]-->При отпадане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак,
дружеството да спазва реда на Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и
транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, приета с ПМС № 260/2000 г.

<!--[if !supportLists]-->8.             <!--[endif]-->Да се осигури разделно събиране, съхранение и предаване за
последващо третиране на различните по вид отработени масла, образувани на
територията на дружеството, съгласно Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
(приета с ПМС № 131/13.07.2000 г.).

10. Дейностите на дружеството с опасни химични вещества да се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.

11. Дружеството да извършва дейности с химични вещества, препарати и
продукти в съответствие  с изискванията  на Закона  за защита  на  вредното
въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.