Съдържание

Посетители

В момента има 334  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Примотрейд” ЕООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Примотрейд” ЕООД - гр. Сандански

 

На основание заповед № 124/09.07.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.07.2010 г. беше извършена проверка на място на обект „Примотрейд” ЕООД , находящ се в град Сандански, гл. път Е 79, местност „Друма”, собственост на „Примотрейд” ЕООД - гр. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех за месни заготовки;
  • цех за месни разфасовки;
  • блокова хладилна инсталация;
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

На площадката на обекта е монтирана блокова хладилна инсталация за охлаждане на 3 бр. хладилни камери със съдържание на 45 кг флуориран парников газ- R 404 А. Предписанията поставени от предходна проверка са изпълнени:

- води се „Досие на системата”, съгл. Приложение №3 към чл. 30, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове, приета с ПМС №336/2008 г. (ДВ бр.3/2009 г.). Спазват се изискванията за периодичност на проверките за херметичност.

- В срок до 15.02.2010 г. е представен годишен отчет съгл. чл. 36 от Наредбата.

3.2 Компонент «Води»

Отпадъчните води се заустват в канализационната мрежа на гр. Сандански. Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от извършените анализи през 2009 г. показват, превишение на нормите по ХПК и БПК.  Представен е Договор с ИАОС-София за извършване на собствен мониторинг през 2010 г. Пречиствателното съоръжение (мазниноуловител) се почиства ежедневно. Последната секция на съоръжението е в добро състояние - заустват се видимо утаени отпадъчни води.

3.3 Фактор «Отпадъци»

“Примотрейд” ЕООД притежава регистрационен документ № 01-РД-86-0/ 30.05.2008 г. съгласно изискванията на ЗУО.  За генерираните отпадъци дружеството притежава заверени работни листове. На площадката се извършва  временно съхранение на отпадъци. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. Представени са договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. Годишните отчети по отпадъци са представени в РИОСВ - Благоевград в законоустановения срок - 31.03.2010 г. Излезлити от употреба флуоресцентните лампи  се съхраняват в закрито помещение с ограничен достъп. Дължимата продуктова такса опаковки по чл. 36, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр.86/2003г.) се внася към “ЕКОБУЛПАК” АД.

3.4 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е във връзка Регламент (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС) и произтичащите от него задължения на дружеството като „потребител по веригата” на химични вещества и препарати.

До момента на проверката дружеството не е водило кореспонденция с доставчиците, относно предварителна регистрация или регистрация на употребяваните вещества, съгласно изискванията на Регламент REACH.

За всички употребявани препарати дружеството притежава информационни листове за безопасност.

Помещенията, в които се съхраняват химикалите и препаратите отговарят на изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност. Дружеството съхранява минимални количества химични вещества, тъй като работи с намален капацитет.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Поставено е предписание ежегодно до 15.02. да се представя в РИОСВ- Благоевград отчет за предходната календарна година за стационарни хладилни системи, съдържащи над 3 кг хладилен агент, съгласно формата на Приложение №6 към чл. 36 от Наредбата приета с ПМС №336/2008 г.
  • Поставено е предписание да се представи в РИОСВ - Благоевград справка за употребените през 2009 г. химични вещества и препарати на хартиен и магнитен носител.
  • Поставено е предписание да се извърши запитване относно предварителна регистрация или регистрация на употребяваните препарати, съгласно изискванията на Регламент REACH. Копия от кореспонденцията да се представи в РИОСВ – Благоевград.
  • Поставено е предписание да се изискат нови информационни листове за безопасност (ИЛБ). Копия от тях да се представят в РИОСВ – Благоевград.
Поставено е предписание за извършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като лабораторните протоколи с резултатите от акредитирана лаборатория се представят в РИОСВ - Благоевград.

 5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.