Съдържание

Посетители

В момента има 520  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Техноууд” ЕАД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ТЕХНОУУД” ЕАД - гр. Разлог
   

На основание заповед № 169/28.09.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.10.2010 г. беше извършена проверка на място на производствените обекти, собственост на “ТЕХНОУУД” ЕАД, намиращи се в гр. Разлог на ул.”Гоце Делчев” №24А и на ул. “Христо Ботев” №79. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • дърворезен цех
 • мебелен цех
 • централен склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси
 • помещения и площадки за съхранение на отпадъци
 • два броя (2бр.) котелни отделения
 • цех “Разкрой и пелети”
 • цех “Греди”
 • ново котелно отделение
 • цех за кофражни платна
 • цех за врати и прозорци
3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.
3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Обектът експлоатира инсталации, които са организирани източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и се контролират за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ) по чл. 21 и чл. 62 от Наредба №1/2005 г. Относно наличните инсталации дружеството изпълнява задълженията за извършване на собствени периодични измервания (СПИ) по чл. 18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Съгласно представените годишни доклади за СПИ не е установено нарушаване на НДЕ.

При дейностите извършвани на обекта и подлежащи на контрол по Наредба №7/2003г, не е установено превишаване на  годишните прагови стойности за консумация на разтворители. Дружеството изпълнява задълженията за ежегодното им докладване.

3.2. Компонент «Води»

В производствената си дейност дружеството използва вода в лакозаливните кабини. Връзка на кабините с площадковата канализация няма. Формираните битови отпадъчни води се заустват в канализационната мрежа на «В и К» ЕООД, гр. Благоевград, район Разлог.

3.3 Фактор «Отпадъци»

При проверката се установи, че от дейността на обекта се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове. На площадките се извършват дейности по временно съхранение на образуваните от дейността отпадъци и оползотворяване (изгаряне) на трици и изрезки. Дружеството спазва изискванията на Наредба №9/2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци. Опасните отпадъци се съхраняват в подходящи за целта съдове, обозначени със съответните кодове и оставени на места с ограничен достъп.

3.4 Фактор «Опасни химични вещества»

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси класифицирани, като “опасни”, съгласно ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.).

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 на ЕП – Регламент REACH дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси”.

За всички употребявани в процеса на производство химикали и смеси “ТЕХНОУУД” ЕАД, притежава информационни листове за безопасност.

Съхранението на всички употребявани в производствената дейност химични вещества и смеси се извършва в “Централен склад”, като към съответните производствени звена се подават само необходимите “дневни дози”. Помещението отговаря на изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград информация за използваните продукти съдържащи органични разтворители. Информацията за двете площадки по дейности да бъде оформена по отделно.
 • Във връзка със задълженията на дружеството произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH е дадено предписание за поддържане на актуален списък на химикалите употребявани от дружеството, както и за извършване на проверка на списъка на веществата - кандидати за включване в Приложение XIV на REACH, за да бъде установено наличието или не, на някое от тях в употребяваните от фирмата смеси. При наличие на някое от тях РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.