Съдържание

Посетители

В момента има 535  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Хера 2006” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Хера 2006” ООД - гр. Гоце Делчев
 

На основание заповед № 178/04.10.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 20.10.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Галваничен цех”, находящ се в град Гоце Делчев, ул. “Панаирски ливади”, експлоатиран от “Хера 2006” ООД - гр. Гоце Делчев. Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • дейности по нанасяне на галванопокрития
  • пречиствателна станция за отпадъчни води
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници - дружеството експлоатира 1 бр. котле, изгарящо твърдо гориво (дърва и въглища), което не подлежи на контрол чрез измерване, по реда на Наредба 1/2005г.

Емисии от производствени процеси - дружеството осъществява дейности с източници на емисии - автоматична линия за нанасяне на метални покрития (мед-никел-хром), за което има задължение да провежда собствени периодични измервания /СПИ/. По време на проверката се представят протоколи от проведени собствени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от галваничния цех. Съгласно предоставените протоколи не се нарушават нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба № 1/ 2005 г.

3.2. Компонент «Води»

Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “ВиК” ЕООД гр. Благоевград - район Гоце Делчев въз основа на сключен договор, като операторът има задължение за извършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от извършените собствени измервания през 2010 г. показват, че няма отклонения от нормите съгласно допустимита степен на замърсяване, определена в Приложение № 1 към сключения договор. Пречиствателната станция за отпадъчни води работи нормално. Обектът фигурира в списъка на РИОСВ Благоевград за контрол на емисии на опасни вещества в отпадъчните води. Взета проба отпадъчни води на изход от ПСОВ, преди заустване в канализационната мрежа на гр. Гоце Делчев.

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-152-0/19.02.2008 г., но с последните изменения на ЗУО разрешителния режим отпада. При проверката се установи, че от дейността на обекта се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове.

Отпадъците се съхраняват на определените за целта места, като опасните отпадъци се съхраняват в подходящи съдове, обозначени с надпис «опасен отпадък», кода и наименованието на отпадъка, в закрити помещения с ограничен достъп. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. До момента на проверката не са предавани на отпадъци на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО. Годишните отчети по отпадъци са представени в РИОСВ - Благоевград в законоустановения срок - до 31.03.2010г.

3.4 Фактор «Опасни химични вещества»

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси класифицирани, като “опасни”, съгласно ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.).

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 на ЕП – Регламент REACH дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси”.

За всички употребявани в процеса на производство химикали и смеси “Хера 2006” ООД, притежава информационни листове за безопасност. Помещенията, в които се съхраняват химикалите и препаратите отговарят на изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се спазват изискванията на Наредба № 6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.) за провеждане на СПИ.
  • Да се съгласува местоположението на пробовземния отвор, както и резултатите от извършените СПИ да се представят в РИОСВ Благоевград с Доклад по реда и начина на чл.39 от Наредба № 6/ 1999г.
  • Дадени са предписания във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH.
  • Да се представи в РИОСВ Благоевград информация за употребените химични вещества и смеси за 2010г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.