Съдържание

Посетители

В момента има 563  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“ЗПП” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЗПП” АД - гр. Благоевград

На основание заповед № 68/27.04.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 04.05.2010 г. беше извършена проверка на място на обект „ЗПП” АД , находящ се в град Благоевград, бул. “Димитър Солунски” № 9, собственост на  “ЗПП” АД - гр. Благоевград. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

- галваничен цех;
- пречиствателна станция за отпадни води към галваничен цех;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
- помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

 

3. Отразени  факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници - няма.

Емисии от производствена дейност: обектът разполага с цех за галванични покрития (производство на печатни платки). До момента на проверката дружеството не е извършвало емисионен контрол (собствени периодични измервания), съгласно чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии по Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.), поради натоварване на мощностите по-малко от 70 % от капацитета на инсталацията. Изпълнени са пробовземни отвори съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.). Представена е «Декларация» за използваните количества органични разтворители през 2009 г. Не са установени други неизпълнения на нормативни изисквания, съгласно ЗЧАВ.

3.2.  Компонент «Води»

ПСОВ към цех «Галваничен» е в добро състояние. Представен е актуализиран договор с «В и К» ЕООД - гр. Благоевград, във връзка с пуска на ПСОВ - Благоевград. Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от анализите  показват, че няма нарушение на емисионните норми.

3.3.  Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и препарати  класифицирани като “опасни”, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.).

В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС).  дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в препарати”.

За всички употребявани в процеса на производство химикали и препарати “ЗПП” АД притежава информационни листове за безопасност.

Помещенията, в които се съхраняват химикалите и препаратите отговарят на изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.  Дружеството съхранява минимални количества химични вещества, тъй като работи с намален капацитет.

3.4. Фактор «Отпадъци»

“ЗПП” АД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-191-0/ 02.12.2008 г. При проверката се установи, че от дейността на обекта се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове. На площадката се извършва  временно съхранение на отпадъци.

Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. Представени са договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. Годишните отчети по отпадъци са представени в РИОСВ-Благоевград в законоустановения срок - 31.03.2010 г.

Опасните отпадъци се съхраняват в подходящи за целта съдове, обозначени със съответните кодове и оставени на места с ограничен достъп.

Представени са месечни справки и платежни документи за внесена продуктова такса  по чл. 36 ал. 1 от ЗУО.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Компонент «Атмосферен въздух» - да се спазва периодичнистта за извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества от цех «Галваничен», с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии.
  • Компонент «Води» - да се извършва контрол на заустваните отпадъчни води, като лабораторните протоколи с резултатите от пробовземането се представят в РИОСВ-Благоевград.
  • Фактор «Опасни химични вещества и управление на риска» - да се представи справка за употребените през 2009 г. химични вещества и препарати на хартиен и магнитен носител.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.