Съдържание

Посетители

В момента има 649  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“Пиерик груп” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Пиерик груп” ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание заповед №159/08.09.2010 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 23.09.2010 год. беше извършена проверка на място на обект “Пиерик Груп” ООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. “Панаирски ливади”-продължение. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех “Шивален”
  • Цех “Монтажен”
  • склад за опасни химични вещества и смеси
  • помещения за съхранение на генерираните отпадъци
3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.
3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници: помещенията се отопляват с вътрешна газова инсталация. Не попада за контрол чрез измерване съгласно чл. 21 от Наредба №1/2005г. (ДВ, бр.64/2005г.)

Емисии от производствена дейност: цеховете са оборудвани с локална аспирация по всички работни места. Не е установено превишаване на долната праговата стойност за годишна консумация на разтворителите по Наредба №7 (ДВ, бр.96/2004г.). Не е установено нарушение на изискванията по Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух.

3.2 Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава утвърдена програма за управление на дейностите с отпадъци. Отпадъците се съхраняват на определине за целта места и се води отчетност, съгласно нормативните изискванията. Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. Дължимата продуктова такса опаковки по чл. 36, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр.86/2003г.) се внася към “РЕПАК” АД.

3.3 Фактор «Опасни химични вещества»

За употребяваните химикали дружеството разполага с информационни листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на нормативните изисквания. Условията за съхранението на същите отговарят на отбелязани в ИЛБ. Към момента дружеството не употребява вещества-кандидати за включване в Приложение ХІV на REACH.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се спазват изискванията за ежегодно деклариране за вида и количествата на използваните продукти, съдържащи органични разтворители.
  • Дадени са предписания във връзка със задълженията на дружеството, като потребител по веригата на химични вещества и смеси.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.