Съдържание

Посетители

В момента има 579  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“Пирин - Шарлопов Хотелс” ООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Пирин - Шарлопов Хотелс” ООД - гр. Сандански на обект “Парк - хотел “Пирин”

 

На основание заповед № 128/19.07.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.07.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Парк - хотел “Пирин”. Проверката е извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план - график на РИОСВ - Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС, издадени от министъра на околната среда и водите.

1. Цел на проверката.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условията в решение по ОВОС № БД-01/2006 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за инвестиционно предложение “Хотелски комплекс и жилищна група в имот № 150028 в местност “Чинар куши”, землище на гр. Сандански, Община Сандански”. Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Бяха проверени 5 броя условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

ІІІ. 1. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали /почистващи и дезинфекционни/ и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.

ІІІ. 2. В срок до един месец от разрешаване ползването на строежа, при използване на климатични и хладилни инсталации, съдържащи хладилен реагент в количество над 3 кг,да се уведоми писмено РИОСВ, гр. Благоевград и се осигури водене на дневник за състоянието на инсталациите, съгласно изискванията на Приложение № 6 към ПМС № 254/1999 г. (ДВ, бр. 3/2000 г.).

ІІІ. 3. Да се осигури изпълнението на собствения мониторинг на отпадъчните води за ограничаване на замърсяването на водите с нефтопродукти.

ІІІ. 4. Резултатите от собствения мониторинг да се предоставят в РИОСВ, гр. Благоевград и Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр.Благоевград.

ІІІ. 5. Препоръчва се предоставянето на допълнителна информация за гостите на хотелския комплекс чрез: обособяване на подходящи места на информационни табла за разположени в региона на Община Сандански защитени територии с тяхното биологично разнообразие и археологически паметници на културата.


3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

Проверката бе извършена на място и по документи. Изискванията за съхранение на химикалите и препаратите, съдържащи вещества класифицирани като опасни употребявани по време на експлоатацията се спазват. При поискване са представени 35 броя досиета на системата за климатични инсталации и 2 броя досиета на системата за хлади инсталации, съдържащи повече от 3 кг флуорирани парникови газове (R 404 А и R 410 А). Досиетата се водят съгласно изискванията на нормативната уредба по чл. 17 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/1996 г.). Проверките за херметичност се извършват периодично съгласно изискванията от лице, притежаващо необходимия документ за правоспособност. Предписанията дадени при предходна проверка са изпълнени в необходимия срок. Установено е че, използваните на обекта хладилни и климатични инсталации влизат в обхвата за контрол и управление на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ, бр. 3/2009). В представения договор № 52/20.09.2007 г. с “УВЕКС” ЕООД, гр. Сандански няма изискване за извършване на собствен мониторинг. При направената проверка е установено, че името на възложителя е променено.

От извършената проверка е констатирано неизпълнение на три от проверените условия, а именно:

Условие ІІІ. 3. Не се осигурява мониторинг на отпадъчните води.

Условие ІІІ. 4. Резултатите от собствения мониторинг не са предоставени в РИОСВ, гр. Благоевград.

Условие ІІІ. 5. Не са поставени на подходящи места информационни табла за разположени на територията на Община Сандански защитени територии с тяхното биологично разнообразие и археологически паметници на кулутурата.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При направената проверка са направени следните предписания:

  • За вички видове препарати да се изискат информационни листове за безопасност и същите да бъдат предоставени в РИОСВ, гр. Благоевград в срок до 10.09.2010 г.;

  • Да се извърши собствен мониторинг на отпадъчните води зауствани в р. Санданска Бистрица и градска канализация в срок до 10.09.2010 г.;

  • Да се актуализира договора с “УВЕКС” ЕООДсъобразно решението по ОВОС за извършване на собствен мониторинг в срок до 01.10 2010 г.

За отговорник по изпълнението на дадените с протокола предписания е посочен управителя.

 5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Предвид неизпълнение на три от условията поставени в решение по ОВОС № БД - 1/2006 г. на директора на РИОСВ - Благоевград ще бъде съставен акт за неизпълнение на условия в решението по ОВОС. Обекта подлежи на следваща проверка през 2011 г.

За изпълнение на дадените при проверката предписания ще бъде извършен последващ контрол, при необходимост на място и/или по документи.