Съдържание

Посетители

В момента има 651  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“Санел” АД - гр. Сандански

Д О К Л А Д за извършени проверки на „САНЕЛ” АД - гр. Сандански

На основание заповед №48/29.03.2010 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.04.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Санел” АД, находящ се в гр. Сандански, промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверките.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

-        галваничен цех;
-        метално-пресов цех;
-        винтонарезен цех;
-        участък “Лакопокрития”;
-        участък “Профили”;
-        помещения за съхранение на опасни химични вещества;
-        помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

 

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”.

Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “УВЕКС” ЕООД - гр. Сандански въз основа на сключен договор. Операторът извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Не се представи лабораторен протокол от собствения мониторинг през 2009 г., извършен съгласно представения договор с ИАОС – София. За 2010 г. е изпратено възлагателно писмо до Районна лаборатория – Благоевград към ИАОС – София за извършване на контрол на отпадни води, зауствани в градската канализационна мрежа. Не са констатирани нарушения на емисинните норми, съгласно протокол №217/31.07.2009 г.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Емисии от горивни източници няма.

Емисии от производствена дейност. През 2009 г. не са използвани органични разтворители. Извършва се само нанасяне на покрития с полиестерен прах. В галваничен цех се извършва само обезмасляване.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-102-1/ 29.03.2010 г. със срок на действие до 31.12.2011 г. Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. На прощадката се установи наличие на отпадъци за които няма заверени работни листове за класификация на отпадъци.

3.4. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

За дейността си дружеството използва опасни химични вещества и препарати, съгласно ЗЗВВХВП (ДВ, бр.10/2000 г.). За повечето от тях дружеството притежава информационни листове за безопасност, като съхранението на същите не е в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязано в тях. На площадката има и склад за съхранение на цианиди. На територията на неработещия в момента галваничен цех има наличие на неизвестни по вид и количество химикали, една част от които са в опаковки с нарушена цялост.

 

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1  Да се представи лабораторен протокол за анализ на отпадъчни от собствения мониторинг, извършен на 29.09.2009 г.

4.2 Да се въведе и води работен дневник за процесите извършвани в “Галваничен цех”. Ежегодно до 31.01. на текущата година да се представя информация в РИОСВ - Благоевград за използваните продукти и препарати, съдържащи органични разтворители за предходната година.

4.3  Да се представят в РИОСВ-Благоевград необходимите документи:

  • по чл. 7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците;
  • по чл. 45 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение за дейности с отпадъци.

4.4  Да се представи списък в РИОСВ-Благоевград на вида и количествата на съхраняваните на площадката химикали и препарати, като бъде определен и техния статут.

4.5 Дадено е предписание във връзка със задълженията на дружеството, произтичащо от статуса му, съгласно Регламент REACH.

 

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.