Съдържание

Посетители

В момента има 541  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“СИМПРОЛИТ-БГ” АД - Благоевград

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на  “СИМПРОЛИТ-БГ” АД–Благоевград

за обект „Завод за производство на бетонови изделия” м. Орловец, с. Крупник

На основание Заповед № 224/02.12.2010 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.12.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Завод за производство на бетонови изделия”, находящ се в м.Орловец, землище на с.Крупник, Община Симитли , експлоатиран от  “Симпролит-БГ” АД - гр. Благоевград. Проверката е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1.Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • производствено хале за тухли от “симпролит”,
 • производствено хале за плочи от “симпролит”,
 • хале за подготвяне на слепваща добавка,
 • склад-рампа,
 • открита производствена площадка за престой на суровината,
 • ПСОВ;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

На дружеството е издадено Решение №БД-81-Пр/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.Проектът е реализиран и въведен в експлоатация с Удостоверение на Община Симитли № 4/ 14.04.2009г.

Производствената дейност включва производство на на симпролит- вид лек бетон, приготвен при смесване на гранули пенопласт(пениполистирол), цимент, вода и специална добавка-течна природна смола.

Дружеството не извършва производствена дейност от м.07. 2010 г.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Проверката е първа по отношение спазване Закона за чистотата на атмосферния въздух и произтичащите от него Наредби. Изходни суровини за производство-цимент, пенополистирол, свързващи добавки и вода.

Разпенването на гранулите пенополистирен се извършва в участък за преекспондиране и зреене на пенополистиролните гранули (хале 1).

Гранулираният пенополистирен съдържа разтворена в него течност пентан, който при топлинната обработка на гранулите се отделя пентан (пентана увеличава обема си и гранулите набъбват) при което се отделя 30 % пентан (процеса се извършва в преекспандер). Оттам продуктът посредством пневмотранспорт постъпва в силози за узряване.Преекспандерите са съоръжения с локална вентилация. Пентана, който се отделя при процесите на разпенване и зреене е по-тежък от въздуха, улавя се и се извежда в атмосферата. Освен пентан се отделя и стирен.

За съхранение на цимента са монтирани 3 бр. силози за цимент.

За отопление на халетата и административната сграда се използват 2 бр. котли, изгарящи метан с топлинна мощност 480 кW и 500 кW, които не подлежат на контрол с измервания.

3.2. Направление “Води”

За водоползването дружеството има сключен договор с “ВиК” ЕООД Благоевград за питейно-битово водоснабдяване и притежава разрешително за водовземане, издадено от Басейнова дирекция Благоевград, за промишлени цели. Вода се ползва за забъркване на сместа.При производството на симпролит не се формират отпадъчни производствени води.

Площадковата канализация е разделна- за битови и повърхностни води.Отвеждат се в локална ПСОВ за 35 екв.жители.Отпадъчните битови води, пречистени в ПСОВ, се заустват в р.Струма. Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от физикохимичния анализ показват, че няма нарушение на емисионните норми съгласно ЕИО в разрешителното.

Изпълнени са предписанията, дадени при предишна проверка.

Във връзка с проектирането и строителството на локална ПСОВ е издадено Разрешително за заустване на отпадъчните води №43110043/11.02.2009г., което не е актуализирано по реда на Закона за водите, към момента на въвеждане в експлоатация. Дадено предписание за актуализацията му.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е и във връзка с КП №2-09/18.01.2010г. и дадените предписания в него. При проверката се установи, че предписанията са изпълнени.

При проверката беше представена част ”Технологична” от проектната документация на завода, от която е видно, че при разпенването на суровината ”стиропор” Р 570 се отделя газ ”пентан”, който е класифициран по следния начин:F+,Xn, N.

До момента на проверката, в РИОСВ-Благоевград не е подавано уведомление за класификация на предприятието във връзка с глава VII на ЗООС(ДВ, бр.91/2000г. с изменение и допълнение)

На основание чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., посл. Изменение от 2010г.) са дадени предписания.

3.4. Фактор “Отпадъци”

От дейността на дружеството се генерират следните видове отпадъци: картонени опаковки, полиетиленови опаковки, флуоресцентни лампи, битов отпадък.

Свързващите добавки (течна природна смола), необходими за производството на изделията се доставят в пластмасови бидони от Сърбия, като те ще се използват като оборотен инвентар.

В РИОСВ Благоевград не са представени работни листове за класификация на горецитираните отпадъци, съгласно чл. 7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.) до момента на проверката. За битовия отпадък е сключен договор с Община Симитли, който не беше представен по време на проверката.

За пускане на пазара на готовите изделия се използват дървени палети и полиетиленово фолио (за тухлите и за вложките за укрепване на зидарията). За пуснатите до момента опаковки не е начислена и внесена към ПУДООС продуктова такса опаковки съгласно чл. 36 от ЗУО (ДВ, бр. 86 / 2003г.), определена с Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2008г.).

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По компонент”Води”

 • Да се подадат документи в Басейнова дирекция Благоевград, за актуализиране на разрешителното за заустване, съгласно изискванията на Закона за водите, за което се уведоми РИОСВ Благоевград.

По компонент «Атмосферен въздух»

 • Да се представи в РИОСВ Благоевград копие от част «Технологична» и част «ОВ», от който да се определят точките на заустване на отделените емисии в атмосферния въздух и начини за улавяне на отделения пентан, както и височина на изпускащите устройства.
 • Да се спазват изискванията на чл.70 от Наредба №1/2003 г.(ДВ бр. 64/2005 г.), с цел ограничаване и недопускане на неорганизирани емисии при товарене и разтоварване на цимент в силозите.

По фактор «Опасни химични вещества.Управление на риска»

 • Да бъде представено в РИОСВ Благоевград копие на част «Технологична» от проектната документация на обекта.
 • Да бъде уведомена писмено РИОСВ Благоевград за възстановяването на работния процес на обекта.
 • Да бъде представена в РИОСВ Благоевград документацията, изясняваща юридическата връзка между ”Бултера”ООД и “Симпролит-БГ” АД.

По фактор «Управление на отпадъците»

 • Да се представи в РИОСВ Благоевград договор с Община Симитли за битовия отпадък.
 • Да се направи класификация на отпадъците, съгласно чл. 7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.) в РИОСВ - Благоевград.
 • Да се представи в РИОСВ - Благоевград платежен документ за внесената към ПУДООС продуктова такса опаковки за пуснатите на пазара опаковани стоки за периода от началото на дейността на дружеството до момента на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.