Съдържание

Посетители

В момента има 520  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

„Бистрица” ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д за извършена проверка на „Бистрица” ООД - гр.  Благоевград – обект “Добив на речна баластра (пясък и чакъл) от находище „Благоевград”

На основание заповед № 38/15.03.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.03.2010 г. беше извършена проверка на място на обект „Добив на речна баластра (пясък и чакъл) от находище „Благоевград” с концесионер „Бистрица” ООД – гр. Благоевград. Проверка е  извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план – график на РИОСВ, гр. Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС издадени от министъра на околната среда и водите

 

1. Цел на проверка

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условията  в решение по ОВОС № 16-7/2003 г. на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение „Добив на речна баластра (пясък и чакъл) от находище „Благоевград" във фазата „По време на експлоатацията”. Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда. 

 

2. Проверени инсталации и дейности на обекта

Бяха проверени 7 условия  от решението по ОВОС във фазата „По време на експлоатацията”, а именно:                            

II.1. Да не се допуска нарушаване и замърсяване на съседни земеделски земи извън преотредените площи.

II.3. Генерираните метални отпадъци от плановите и извънредни ремонтни работи да се предават    на фирми, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и лиценция за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Копие от договора да се представи в РИОСВ Благоевград не по-късно от 1 (един) месец от сключването му.

II.4. Да  се  представи  в  РИОСВ,  гр. Благоевград  схема  на изгребване  на утайките   от   утаителните   басейни   с   посочване   на   начина   за съхранение до тяхното използване за рекултивация. Да не се допуска замърсяване на р. Струма с утаения материал от промиването.

II.5. Да не се допуска извършване на ремонт на добивната и транспортна техника в района на обекта, освен ако не е наложително и при задължително  вземане  на   мерки  за  недопускане замърсяване  на водите с масла и нефтопродукти.

II.6. Да се маркират трайно местата с риска за човешкото здраве и живот (езера, работни площадки и др.).

II.7. Добивните работи да се съобразяват при необходимост с приведените към изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. санитарно – охранителни зони около шахтовите кладенци.

II.8. Да се извършва поетапна рекултивация на всеки отработен участък при стриктно спазване на утвърдените проекти за рекултивация. При рекултивацията да се използват местни растителни видове.

 

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения

Проверката бе извършена на място и по документи. Представен е годишен работен проект съгласуван с МОСВ,  който съдържа технологична схема на добив и преработка на подземното богатство, както и схема на изгребване на утайките от утаителните басейни и  начина на тяхното съхранение до използването им за рекултивация. Генерираните метални отпадъци се предават на фирма притежаваща лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали въз основа на писмен договор. Местата с риска за човешкото здраве са маркирани с трайни знаци.

При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.

 

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са направени предписания.

 

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се изпълняват всички проверени условия. Обекта подлежи на следваща проверка през 2011 г.