Съдържание

Посетители

В момента има 594  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

„Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д за извършени проверки на „Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

На основание заповед № 60/12.04.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.04.2010 г. беше извършена проверка на място на обект „Мебелфаб” АД , находящ се в град, Благоевград, бул. “Димитър Солунски” № 3, собственост на  “Мебелфаб” АД, гр.Благоевград. Проверка е комплексна и се извършва във връзка установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда


1. Цел на проверките.

Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

- машинна зала, в която се извършва разкрояване, пробиване, шлифоване и монтаж на готова продукция;
- парокотелна инсталация ;
- лакозаливна инсталация „Чефла”;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
- помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Обектът експлоатира горивни инсталации по Наредба №1/2005 г.- в процес на инсталиране е нов водогреен котел, с мощност над 0.5 МВт., предназначен да изгаря дървесни отпадъци.

Дружеството извършва и дейност "Нанасяне на покрития върху дървени повърхности”, попадаща в обхвата на Наредба №7/2003 г. (ДВ бр.96/2003 г.), като количеството на употребяваните органични разтворители е под праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР)  и не се контролира чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР). Инсталацията подлежи на контрол по Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.) чрез извършване на собствени периодични измервания.

3.2 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и препарати  класифицирани, като “опасни”, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.).

В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС).  дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в препарати”.

За всички употребявани в процеса на производство химикали и препарати “Мебелфаб” АД, притежава информационни листове за безопасност.

Помещенията, в които се съхраняват химикалите и препаратите отговарят на изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

3.3 Фактор «Отпадъци»

“Мебелфаб” АД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-127-1 / 02.02.2010 г. При проверката се установи, че от дейността на обекта се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове. На площадката се извършват дейностите, временно съхранение и оползотворяване на отпадъци.

Дружеството спазва изискванията на Наредба №9/2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци.

Опасните отпадъци се съхраняват в подходящи за целта съдове, обозначени със съответните кодове и оставени на места с ограничен достъп.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се спазва периодичнистта за извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества от котел с мощност над 0.5 МВт и лакозаливна инсталация «Чефла», с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии.
  • Поставени са предписания във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH- за допълване на документацията удостоверяваща извършването на предварителна регистрация, за всяко употребявано вещество, което попада в обхвата на REACH и да бъде проверен списъка на веществата - кандидати за включване в Приложение XIV на REACH, за да бъде установено наличието или не на някое от тях в употребяваните от фирмата препарати.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.