Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

„Ники Батонс - ЕПЕ” ООД - гр. Хаджидимово

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Ники  Батонс- ЕПЕ” ООД - гр. Хаджидимово

На основание заповед № 209/22.11.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.12.2010 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Ники Батонс- ЕПЕ” ООД, находяща се в град Хаджидимово, ул. “Трети квартал” № 10. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • смесителен участък;
 • участък „Бастуни”;
 • участък „Полистирен”;
 • участък за рязане и формоване на заготовки;
 • участък за шлифоване и полиране;
 • участък за контрол и пакетаж.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на всякакъв вид копчета и аксесоари в страната и чужбина. Производствената дейност се извършва на една площадка, в отделни производствени участъци.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Източници на емисии от горивни процеси

Дружеството разполага с 1 бр. котел с топлинна мощност 600 кВт (тип ООРRN), изгарящ течно гориво- дизел. До момента не са извършвани собствени измервания на изходящите димни газове с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.)

Източници на емисии от производствени процеси

Източници на емисии от органични вещества са три броя въздуховоди от следните участъци: „Бастуни”, „Полистирен” и „участък за шлифоване и полиране”. На 28.07.2008 г. са извършени измервания на органични вещества, съгл. чл. 20, ал. 2 от Наредба №2/1998 г. (ДВ бр.51/1998 г., действаща към 31.12.2008 г.)- няма нарушени норми. Докладът за извършени СПИ е утвърден от РИОСВ- Благоевград с писмо изх. №2182(1)/08.07.2009 г.

От 2008 г. не са извършвани нови измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.), с което е нарушен чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.).

3.2. Направление “Води”

За неизпълнение на предписания дадени с КП №19-09/14.05.2009 г. от предходна проверка на дружеството е наложена имуществена санкция с наказателно постановление №ПО-02-08/12.02.2010 г. на Директора на Басейнова дирекция ЗБР- Благоевград.

Към момента на проверката се представя Договор за отвеждане на отпадъчните води от обекта със собственика на канализационната мрежа В и К ЕООД, гр. Благоевград, сключен по реда на Наредба №7/2000 г. Съгласно чл. 8, ал.1, дружеството има задължение да осъществява собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземането е на шест месеца, по показатели- рН, НРВ, ХПК и нефтопродукти.

От датата на сключване на Договора, към датата на проверката не са извършвани собствени замервания на отпадъчните води.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е във връзка с Регламент /ЕО/ № 1907/2006г. на ЕП – Регламент REACH и произтичащите от него задължения на дружеството като „потребител по веригата”, както и за изпълнение на предписания дадени при предходна проверка.

При проверката е констатирано, че предписанията дадени при предходната проверка не са изпълнени, поради икономически причини.

3.4. Фактор “Отпадъци”

„Ники Батонс- ЕПЕ” ООД има заверени работни листове по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.) за отпадъци с кодове:120105, 120199, 150110*, 150202*, 200121*.

На обекта не се води отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г. (ДВ бр.95/2004 г.).

Представят се два броя отчетни книги за отпадъците по Приложение №3 към чл. 6, т.3 от Наредба № 9/2004 г., заверени в РИОСВ-Благоевград на 25.10.2010 г. За отпадъци с кодове 120199, 150202*, 200121* няма запис от момента на заверката на книгите до момента на проверката, а за отпадъци с кодове 120105, 150110* първият запис е през м. ноември 2010 г., като за м. октомври няма запис. Съгласно Наредба № 9/2004 г., когато в един календарен месец няма генериран отпадък от съответния код, това също се отразява в отчетната книга. При проверката отчетните книги за заверени.

Представен е договор с „Пас Трейд” ЕООД, на който „Ники Батонс- ЕПЕ” ООД предава отпадък с код 120105, като този код не е отразен в договора.

Дружеството дължи продуктова такса опаковки, за което се представят месечни справки- декларации за периода 01.06.2010 г.-31.10.2010 г. на обща стойност 429.10 лв., за което не е представен платежен документ.

„Ники Батонс- ЕПЕ” ООД няма представена в РИОСВ – Благоевград за разглеждане и утвърждаване фирмена програма за управление на отпадъците.

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент Атмосферен въздух

 • Да се извършат собствени периодични измервания на котела, като за целта да се изпълнят пробовземни отвори на комина на котела, съгл. изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.). Местоположението на отворите да бъде съгласувано с РИОСВ- Благоевград. Резултатите от измерванията (протоколи от акредитирана лаборатория) да се представят в РИОСВ- Благоевград с „Доклад” по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.).
 • Да се спазват изискванията за „периодичност” на собствените периодични измервания, съгл. чл. 31 и чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.), относно източниците на емисии от производствени процеси.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

 • да бъде подадена в РИОСВ- Благоеград на хартиен и електронен носител информация за употребяваните през 2009 г. и 2010 г. химични вещества и смеси. Информацията да бъде под формата на файла предоставен при проверката и само на хартиен носител- под формата на таблица 2 , също предоставен при проверката.
 • да бъде проверен актуализирания списък на веществата кандидати за включване в Приложение ХІV на REACH, за да бъде установено наличието или не на някое от тях в употребяваните от дружеството химикали. За резултатите от проверката да бъде уведомена РИОСВ- Благоеград писмено.
 • да бъдат изискани от производителите/доставчиците, документи удостоверяващи извършването на предварителна регистрация на тези от употребяваните химични вещества (в самостоятелен вид или в смеси), които попадат в обхвата на Регламент REACH. Копия от тези документи да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.
 • в изпълнение на задълженията си по чл. 36 от REACH да бъде създадено и поддържано досие на дружеството, съдържащо цялата налична информация, която се изисква за изпълнение на неговите задължения по този регламент. За изпълнението на предписанието да бъде уведомена РИОСВ- Благоеград писмено.
 • да бъде осигурен на работниците достъп до наличната информация съгл. чл. 31 и чл. 32 от REACH, касаеща химичните вещества и смеси, използвани от тях или на чието въздействие те са изложени. За изпълнение на предписанието да бъде уведомена РИОСВ- Благоеград писмено.
 • да бъдат изискани от производителите ли доставчиците актуални информационни листове за безопасност за употребяваните в производството химични вещества и смеси. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ- Благоеград.

Относно фактор „Отпадъци”

 • да се представи в РИОСВ- Благоеград платежен документ за внесена към ПУДООС продуктова такса опаковки за периода 01.06.2010 г.
 • да се представи в РИОСВ- Благоеград за утвърждаване проект на фирмена програма за управление на отпадъците, съгл. чл. 29 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 86/2003 г., изм. ДВ бр. 41/2010 г.).

Относно компонент Води

 • да се спазват изискванията на чл. 8, ал.1 от Договора с В и К ЕООД, гр. Благоевград за провеждане на собствен мониторинг. Протоколите с резултатите от изпитване да се представят в РИОСВ- Благоеград в 14- дневен срок от получаването им от акредитирана лаборатори

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.