Съдържание

Посетители

В момента има 333  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

„Пиринстройинженеринг” ЕАД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д за извършени проверки на „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 46/29.03.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, в периода 01-09 април 2010 година са извършени проверки на място на шест обекта на „Пиринстройинженеринг” ЕАД - гр. Благоевград, а именно:

  1. ТСИ /трошачно-сортировъчна инсталация/, с. Логодаж, община Благоевград;
  2. Ремонтно-механична база /РМБ/, гр. Благоевград
  3. Кариера за добив на строителни материали-находище «Пещерата», с. Обел, община Благоевград
  4. Асфалтова база «Симитли», с. Железница, община Симитли
  5. Асфалтова база «Мелнишка река», с. Ново кономлади, община Петрич
  6. Асфалтова база «Баня», с. Баня, община Разлог
1. Цел на проверките.

Проверките са комплексни и се извършват във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда, както и изготвяне на оценка за съответствието на отделните обекти с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършени са проверки на следните инсталации и дейности:

- асфалтосмесителни инсталации със съответните пречиствателни съоръжения за въздух – 5 бр.

- трошачно-сортировачна инсталация със съответните пречиствателни съоръжения за въздух – 1 бр.;

- помещения и инсталации за съхранение на опасни химични вещества и препарати;

- помещения и площадки за съхранение на отпадъци;

- дейностите по управление на отпадъците;

- собствени водоизточници за вода за технологични нужди;

- пречиствателни съоръжения за отпадъчни технологични води;

- документи – договори, разрешителни за дейности, протоколи и др.

3. Отразени в констативните протоколи факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

На 5 от обектите дружеството експлоатира съответно 5 броя асфалтосмесителни инсталации за производство на асфалтови смеси и 1 брой ТСИ. Инсталациите са неподвижни източници на емисии на вредни вещества по Наредба №1/2005 г. За инсталациите дружеството ежегодно прилага изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух за извършване на собствени периодични измервания /емисионен контрол/ относно спазване нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

Установено е нарушение на нормите за допустими емисии на «прах». За неспазване на нормите на дружеството са наложени съответните санкции по чл. 69 от ЗООС.

3.2. Компонент „Води”

Относно водовземане – при асфалтовите бази за питейно-битови нужди на място се доставя минерална вода или се водоснабдяват от водопроводна мрежа (асфалтова база „Мелнишка река”). За технологични нужди вода се ползва от собствени водоизточници или напоителен канал /асфалтова база „Мелнишка река”/. За водовземане от подземни води за ТСИ „Логодаж”, дружеството има издадено разрешително от Директора на Басейнова дирекция ЗБР - гр. Благоевград.

Относно отпадъчните води - битовите отпадъчните води се заустват в изгребни ями. Технологичните отпадъчни води се заустват в утаители и се ползват в оборотен цикъл. При асфалтовите бази и ТСИ не е установено ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

За използваните и съхранявани, както на асфалтовите бази, така и на ТСИ химикали и препарати съдържащи химични вещества, класифицирани като опасни съгласно ЗЗВВХВП (ДВ,бр.10 от 2000г.), фирмата разполага с Информационни листове за безопасност.

Във връзка с влизането в сила от 1 юни 2007г. на Регламент REACH дружеството е определило собствения си статус по регламента който е потребител по веригата и към момента на проверката изпълнява произтичащите от него, задължения.

3.3. Компонент “Земи, почви и земни недра”

За обект: Кариера за добив на строителни материали-находище «Пещерата» е предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства (ДВ,бр.23 от 12.03.1999г.) – строителни материали – варовици, от находище “Пещерата”, с. Обел, община Благоевград. Дейността се извършва по съгласувани годишни проекти за добив и преработка.

Провежда се мониторинг по подсистема „Земни недра”, като се попълват информационни карти.

3.4. Фактор «Отпадъци»

„Пиринстройинженеринг” ЕАД извършва дейности с отпадъци на територията на горепосочените шест площадки.

Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр.44/2004г.), като има заверени съответните работни листове.

На основание чл. 30, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/2003г.), директора на РИОСВ-Благоевград е утвърдил представеният проект на програма за дейностите по управление на отпадъците.

За всички площадки, в РИОСВ-Благоевград са заверени отчетни книги за отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр.95/2004г.). Годишните отчети за отпадъците, третирани през календарната 2009г. са представени в законоустановения срок - 31.03.2010г.

Дружеството притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-172-0 от 24.07.2008г. издадено на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУО. В разрешителното са вписани всички площадки цитирани по-горе.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент „Атмосферен въздух”- за всички горепосочени инсталации са дадени предписания за предприемане на мерки за спазване на нормите за допустими емисии на прах; извършване на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества от асфалтосмесителна инсталация тип „Марини” преди пускането й в редовна експлоатация.

Относно компонент „Води”- за асфалтова база „Симитли” е необходимо издаване на разрешително за водовземане от подземни води, издадено по реда на Закона за водите.

Относно направление “ОХВ и УР” - във връзка с предотвратяването на разливи около съдовете за съхранение на дизелово гориво, намиращи се на територията на асфалтовите бази и ТСИ е необходимо да бъде представен план за мерките, които дружеството ще предприеме в тази насока.

Във връзка със задълженията на дружеството произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH е дадено предписание за създаване на досие на фирмата.

Относно фактор „Отпадъци”- извозването на битовите отпадъци от съответните площадки с дейност транспортиране за този вид отпадък в разрешението за дейности с отпадъци, да става със закрити коли и да се вписва в отчетната книга за отпадъците.

При генериране на отпадъци, различни от тези, за които е издадено разрешението, да се извършва класификация по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 год.).

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.