Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Александрос” ООД – гр. Разлог

 

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Александрос" ООД – гр. Разлог

На основание Заповед № 33/13.02.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.03.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка на "Александрос" ООД, находяща се в гр. Разлог, промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обекта, включващ следните :
- Цех преработка на маслини,
- Склад доставка маслини,
- Склад готова продукция,
- Котелно,
- Складово помещение за съхранение на дезинфектанти и миещи препарати

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е преработка на маслини, като производствената дейност се извършва на една площадка.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 20-13/18.03.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

От дейността на обекта се образуват отпадъци - опаковки замърсени с опасни вещества (от дезинфектанти) и луминесцентни лампи, за които дружеството притежава заверени работни листове за класификация по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. Същите се съхраняват на закрито с ограничен достъп, като местата са обозначени с кода и наименованието на отпадъците. Битовите отпадъци, формирани от персонала, се третират по установения ред от Община Разлог. На обекта се води отчетна книга по приложение № 1 от Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в която се вписва образуването и/или предаването на отпадъците. Съгласно изискванията на чл.44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците дружеството е представило в Изпълнителна агенция по околна среда годишен отчет за образувани производствени и/или опасни отпадъци за 2013 г.
Дружеството извършва внос (придобиване на готова продукция и пускане на вътрешния пазар) и членува в „Екопак България" АД.

3.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г.), както и във връзка с дадени предписания с констативен протокол на РИОСВ-Благоевград № 9-10/10.02.2013 г.
При проверката се установи, че предписанията дадени в цитирания протокол са изпълнени. Дружеството е изискало от своите доставчици актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ) и в момента на проверката същите са налични на обекта.
Дружеството е създало и поддържа в съответствие с изискванията на чл. 34 от регламент REACH досие, съдържащо цялата налична информация за употребяваните химикали. Също така дружеството е изготвило документите по чл. 4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси както и оценката по чл. 9 от цитираната наредба. Копия от документите са изпратени в РИОСВ – Благоевград.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
От извършената проверка не възникна необходимост и в протокола не са посочени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не се констатира нарушение на екологичното законодателство.