Съдържание

Посетители

В момента има 385  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Пирин мрамор“ АД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Пирин мрамор" АД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 84/19.03.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.04.2015 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • производствена площадка /Цех за тънки плочи, работилница за единични детайли, открит склад за готова продукция, пречиствателно съоръжение за отпадъчни води -утаител/;
  • замърсени или нарушени терени.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

В деня на проверката производствена дейност не е извършвана.
Обектът работи с минимално натоварване на производствените мощности, около 10 % от капацитета, периодично. Изработват се най вече единични изделия като паметници, постаменти, масиви в работилницата за единични изделия. Годишно се обработва около 200 м3 скална маса.
Цехът за тънки плочи от мрамор не работи .
Промишлената площадка е с площ от 10 дка.

3.1 Компонент "Земи и почви"
От извършена проверка на производствената площадка и прилежащи на нея терени, включително и трасето на отвеждащ закрит канал за отпадъчни производствени води от обекта до водоприемника р. Санданска Бистрица, не са констатирани замърсени и нарушени терени, вследствие на дейността на обекта.
Няма следи от изтичане на отпадъчни води по пътя за ж.п. гарата, както и в по ниско намиращите се земеделските земи.

3.2 Компонент "Води"

От м. декември 2014 г.на обекта не се извършва производствена дейност и не се формират производствени отпадъчни води.
Към момента на проверката, дружеството не притежава актуално разрешително за заустване на отпадъчни води.
В БД ЗБР Благоевград е открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води, чрез изградени съоръжения, която с изх. № РР-01-160/18.11.2014 г.на директора на БД ЗБР Благоевград е прекратена, поради неспазване на срокове за отстраняване на несъответствия.
Поради неузаконеното водовземане, не може да се открие и процедура за издаване на ново разрешително за заустване на отпадъчни води.
Със Заповед № С-3-11-1/26.11.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е отменена наложената месечна текуща санкция за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения.
Към момента на проверката пречиствателното съоръжение е почистено. Същото е запълнено с атмосферни води. Няма заустване на изход от пречиствателното съоръжениев р. Санданска Бистрица.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.

От извършената проверка на място и по документи, не са констатирани нарушения на екологичното законодателство за които компетентен орган е РИОСВ - Благоевград.