Съдържание

Посетители

В момента има 538  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ДИЗАР МЕГАМЕТАЛ“ ООД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ДИЗАР МЕГАМЕТАЛ" ООД – гр. Петрич

 

На основание Заповед № 105/03.04.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 16.04.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „ДИЗАР МЕГАМЕТАЛ" ООД, находящ се в гр. Петрич, УПИ І, пл.№ 56126.990.4012. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/.
Обекта включва:
● участък за приемане на отпадъците;
● участък за съхраняване на отпадъци от черни метали;
● склад за съхраняване на отпадъците от цветни метали.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 24-14/16.04.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-272-0/22.05.2013 г. издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е издадено за обект разположен в Петрич и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) за отпадъци от черни и цветни метали.
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение.
Количествата на постъпващите отпадъци се определят с електронна везна разположена на площадката и чрез автомобилна везна ползвана под наем.
Отделните места за съхраняване на отпадъците са обозначени с надписи.
При проверката не се констатира наличие на отпадъци по чл. 39, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), в т.ч. кабели, електропроводници, елементи и части от подвижния железопътен състав, мантинели, капаци от шахти и др. Към момента на проверката, на обекта не е установен прием на отпадъци от физически лица. Приемането и предаването на отпадъци се извършва на базата на писмени договори, като от фирмите генератори на отпадъци се изисква попълването на сертификат за произход.
На обекта се представят два броя отчетни книги за отпадъци заверени от РИОСВ-Благоевград. Представя се копие от годишния отчет за отпадъци за календарната 2014 г., който в срок е изпратен до Изпълнителна агенция по околна среда и водите – гр. София.
При третирането на отпадъците приети на обекта се образуват отпадъци, за които дружеството не е провело процедурата по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор "Отпадъци"

1. За отпадъците, които се генерират от дейността на дружеството да се представят в РИОСВ-Благоевград работни листове по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 15.05.2015 г. Отг.: Управител

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

  1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 15.05.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.