Съдържание

Посетители

В момента има 505  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на находище „Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 170/25.05.2015 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 04.06.2015 год. беше извършена проверка на място на обект “Благоевград БТ” АД, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ № 1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Управление чистотата на атмосферния въздух“, „Опасни химични вещества, „КПКЗ, ЕО и ДА“ и „Управление на отпадъците“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- парокотелна централа (ПКЦ);
- харманоподготвителни цехове (ХПЦ)- №1 и №2;
- цех „производство на цигари”;
- климатично отделение и компресорно;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- складове и площадки за съхранение на генерираните отпадъци

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 25-08/04.06.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в четири складови помещения, а именно:
- Склад за съхранение на соуси и аромати;
- Склад за съхранение на гориво – смазочни материали, почистващи препарати и обезмаслители;
- Склад за спомагателни материали, в който е организирано съхранението на спирта;
- Склад за съхранение на химикали към химическа лаборатория.
Съхранението на химикалите е организирано, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) и изготвената от дружеството оценка на безопасността на съхранение на същите.
Извърши се проверка на всички складове. Не се установиха разливи и несъответствия за съвместимост на съхраняваните химични вещества и смеси.
Има отговорни лица, определени със заповеди на Изпълнителния директор на дружеството, относно съхранението на опасните химични вещества и смеси. Работещите и отговорниците за съхранението минават на задължително обучение и запознаване с всички изисквания за съхранение и употреба на химикалите.
За всички употребявани и съхранявани на обекта ОХВ и смеси дружеството е изискало от доставчиците си и съхранява актуални информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 - REACH и изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 - CLР.

3.2.Компонент “Атмосферен въздух”
3.2.1. Организирани източници от горивни процеси
Обектът притежава парокотелна централа с четири броя парни котли (2 бр. тип ПКМ 6.5, всеки по 5 MW и 2 бр. тип КМ 12 по 9 MW), т.е с обща номинална мощност 28 МW. Димните газове се изпускат през 4 броя комини. Котлите изгарят природен газ.
Дружеството спазва изискванията, относно «периодичност» за провеждане на собствени измервания (СПИ) на концентрациите, на вредни вещества. Последните СПИ, извършени през 2014 г. показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба № 1/2005 г.(ДВ, бр. 64/2005 г.)
3.2.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност.
- цех „Подготовка на тютюни“ – прахоуловителна инсталация (ПУИ) с два броя изпускащи устройства, подлежащи на контрол чрез измервания на показател „прах“. Извършените СПИ през 2014 г. измервания показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ).
- цех „Подготовка на тютюни – участък „Тоустиране на тютюни“ – емисии на амоняк от един брой изпускащо устройство. При проверката е констатирано, че е монтирана филтърна касета за улавяне на отделящият се амоняк (интензивно миришещо вещество). Пречиствателното съоръжение е в процес на изпитване, относно неговата ефективност.
3.2.3. Относно спазване изискванията на Наредбите по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г.,относно някои флуорирани парникови газове и Регламент (ЕО) 1005/2009, относно веществата, които нарушават озоновия слой.
От м. март 2015 г. цех „Филтров“ е преместен на площадката на 4ЮРИЙ Гагарин“ АД, гр. Пловдив. Стационарните охлаждащи инсталации от същия цех са демонтирани и преместени в гр. Пловдив, както следва:
- Пет броя водоохлаждащи агрегати RITTAL, със съдържание на R407 С, всеки по 5 кг;
- Един броя водоохлаждащ агрегат RITTAL, със съдържание на R134 А – 6 кг.
На 16.01.2013 г., съгласно Протокол за техническо обслужване е извлечен R 22 от три броя климатични инсталации. R22 е заменен с R134 А.
Дружеството е извършило класификация на отпадъка (R22), с код 140601* - хлорфлуоровъглероди, съгласно Наредба № 2/2014 г. и води отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 3/2014 г.
Към момента на проверката се експлоатират пет броя инсталации със съдържание на R 22 (2 бр. по 12,5 кг и 2 бр. по 4,7 кг.).
Количеството изтеглен фреон R22 (194 кг.) се съхранява в обособен склад. Представена е оферта от „Балбок инженеринг“ АД за R22.
Съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) 517/2014 г. на проверки за течове подлежи оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона въглероден двуокис еквивалент или повече.
При проверката се представят досиета на системите на всички хладилни и климатични инсталации, в които са отразени необходимият брой проверки за течове/херметичност. Проверките се извършват от лице притежаващо необходимият документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Представен е годишен отчет с информация за хладилните и климатични инсталации
в нормативно установения срок.

3.3.Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
Дружеството е провело процедурата по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.), като има заверени работни листове за всички видове отпадъци, които се образуват от дейността.
На обекта се извършва дейност по предварително съхраняване на отпадъците на мястото на образуване до предаването им за последващо третиране с кодове: 020304, 080317, 130110, 130205, 130701, 140603, 150101, 150102, 150110, 150202, 150103, 120103, 120101, 160103, 160304, 160601, 100605, 170405, 191202, 200101, 201021, 200135, 200136.
Дружеството извършва оползотворяване на отпадък с код 020304. За тази дейност то притежава регистрационен документ № 01-РД-332-0/26.01.2015 г.
Една част от отпадъка – хартия с филтър се пресова и се предава за депониране на депо за ТБО – гр. Благоевград. Транспортирането на отпадъка се извършва от «Унитрейд Благоевград» ЕООД, която притежава регистрационен документ за транспортиране на отпадъци № 12 – РД – 1265-0/25.08.2014 г.. За депониране на отпадъка дружеството притежава доклад за основно охарактеризиране. Друга част от отпадъка – тютюневия прах се предава на «ЕСКОМ» ООД, гр. Ямбол, притежаващо регистрационен документ № 13-РД-216-0/04.04.2013 г- и № 13-РД-207-0/04.04.2013 г..
За дейността по третиране дружеството води 2 бр. Отчетни книги по Прил. № 4.
За отпадъците, образувани от дейността на дружеството са обособени места и съдове за съхранение.
На обекта се водят 24 бр. Отчетни книги по Приложение № 1.
Отчетността на обекта се води, като е констатиран следния пропуск – третирането на отпадъци не се води по дати.
При проверката се представят договори с: «Унитрейд Благоевград» ЕООД и «Еколект» АД. Дружеството е задължено лице по чл. 59 от ЗУО и като такова членува в «Еколект» АД.

3.4.Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
3.4.1. Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.4.2. Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96/2008 г.) за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

  1. Да се представи в РИОСВ Благоевград копие от писмен договор, сключен с „Унитрейд“ ЕООД отговарящ на изискванията на чл. 8, ал.1 от ЗУО за отпадъци с кодове 150101 и 150102. Срок: 03.07.2015 г. Отг.: Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.