Съдържание

Посетители

В момента има 571  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

Агенция «Пътна инфраструктура»

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Агенция «Пътна инфраструктура»

На основание Заповед №303/25.08.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.09.2015 г. се извърши проверка на място и по документи на автомагистрала (АМ) „Струма“ – Лот 4 „Сандански – Кулата“ и изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000, подобект на АМ „Струма“ – Лот 4, и съставен Констативен протокол №10-05/03.09.2015 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издадените от министъра на околната среда и водите Решение по ОВОС № 1-1/2008 г. за инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала (АМ) „Струма“ (Долна Диканя – Кулата) и Решение по ОВОС № 5-3/2010 г. за инвестиционно предложение „Изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000, подобект на АМ „Струма“ – Лот 4 „Сандански – Кулата“, участък от км 423+800 до км 438+500“, и условие от Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 25-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на линейни мрежи на други ведомства, както и за изграждане на надлез за мечки и нови пътни отклонения в Община Сандански във връзка с реализация на: „ЛОТ 4 от км 423+500 до км 438+500 на АМ „Струма“ и „Изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000 (подобект на АМ „Струма“ – Лот 4 „Сандански – Кулата“, участък от км 423+800 до км 438+500)“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Извършена е проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС №1-1/2008 г.:

ІІІ.35. Да не допусне разширяване на обхвата на строителните работи и съответните замърсявания извън определените граници на строителния обект.
ІІІ.36. Да не се допусне намеса по какъвто и да е начин (вкл. обслужващи пътища и депониране на скални и земни маси) в границите на прилежащите на трасето на АМ защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
ІІІ.37. Да не се извършва базиране на строителна техника, респ. изграждане на служебни пътища и складове в и в близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
ІІІ.39. Да не се допуска ремонт на строителната и транспортната техника на територията на строителните площадки, както и подмяна на масла и зареждане с гориво.
ІІІ.40. Да се осигури монтирането на подходящи места на химически тоалетни, които да бъдат използвани при строителството на отделните участъци от трасето на автомагистралата.
ІІІ.41. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.

2.2 Извършена е проверка по изпълнение на следните мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС №1-1/2008 г.

7. При изграждане на многовидови надлези за опазване на мечка, да се съблюдава изпълнение на следните параметри на надлезите:
7.1. Инженерни изисквания - широчината - 70 - 80 метра, шумозащитни стени върху и при подходите съоръжението с височина 2 метра, наклон до 25 - 30 градуса, входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, ограничен достъп на хора до съоръжението, засаждане върху съоръжението на групи храсти и дебелина на почвата 0,6 метра неосветен;
7.2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) - минимум 200 метра периметър, засаждане на дървесна и храстова растителност, минимум 30% открити поляни (благоприятни условия за костенурки), ограничено човешко присъствие (ако има съществуващо застрояване - рекултивация), навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки и едри животни (насипи, плътно засадена растителност), липса на осветителни тела.
8. При изграждането на многовидови подлези за опазване на вълк, да се съблюдава изпълнението на следните параметри на подлези:
8.1. Инженерни изисквания - височина минимум 4 метра, широчина минимум 15 метра, съотношение (широчина х височина)/дължина > 1.5, шумозащитни стени върху и при подходите на съоръжението, входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, ограничен достъп на хора до съоръжението, превишаване на входа на съоръжението над нивото на повърхността извън него (избягване на наводняване), дъното на подлеза - пясък.
8.2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) - минимум 200 метра периметър, засаждане на дървесна и храстова растителност, минимум 30% открити поляни, ограничено човешко присъствие и липса на строежи и пътища, навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки и едри животни (насипи, плътно засадена растителност), липса на осветителни тела.
9. При изграждане на многовидови проходи под мостове на реки, постоянни или сезонни притоци, да се съблюдава изпълнението на следните параметри на проходите:
9.1. Инженерни изисквания - височина минимум 5 метра, широчина минимум 2 метра сухи хоризонтални ивици от двете страни на водното тяло, сухата ивица влиза във водата със скосени страни от 45% към водното тяло, повърхността на сухата ивица - почва или пясък позволяващи развитие на растителност (ивица съставена от бетонни корита дълбоки 30 см запълнени с пясък или почва), изход на ивицата задължително на нивото на сухите брегове извън съоръжението, входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, ограничен достъп до съоръжението, шумозащитни стени върху и при подходите към съоръжението, мократа частна съоръжението следва да може да побира цялото средно водно количество характерно за най – многоводния месец без да се заливат сухите ивици, липса на прагове над речното дъно.
9.2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) - минимум 30 метра периметър, недопускане ново застрояване на периметър 150 метра от него, както и фрагментиране на повече от 25% на местообитания в по-голям периметър, засаждане на дървесна и храстова растителност, минимум 30% открити поляни, ограничено човешко присъствие, навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки животни (насипи, плътно засадена растителност).
10. При изграждане на тръбите за преминаване на костенурки, да се съблюдава изпълнението на следните параметри:
10.1. Инженерни изисквания - диаметър минимум 1.5 метра при кръгъл профил и 1 метър при квадратен профил,лек наклон от централната ос на магистралата към периферията с цел отводняване минимум 1ᵒ, изход 10 - 15 см над нивото на външната повърхност без вертикален праг (наклон до 30ᵒ) с цел недопускане на наводняване, при кръгла тръба на дъното запълнено до 2/3 от профила с пясък или земя до формиране на плоска ивица, зад входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, шумозащитни стени върху и при подходите към съоръжението.
10.2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) - минимум 10 метра периметър на съоръжението, недопускане на ново застрояване на периметър 100 метра от него, както и фрагментиране на повече от 25 % на местообитанията в по-голям периметър, засаждане на дървесна растителност, ограничено човешко присъствие, навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки животни (насипи, плътно засадена растителност).
11. При изграждане на прегради за спиране попадането на костенурки върху платното, да се съблюдава изпълнението на следните параметри:
11.1. Инженерни изисквания - височина 30 см плътна, гладка (бетон/дърво), вертикална трайна преграда отвън към магистралата, от магистралата навън наклонена 30 - 40ᵒ наклон повърхност, ако е стена да се проектира така, че да не се набира вода , да бъде вкопана поне 15 см, , ако са адаптирани странични водостоци стената им водеща извън магистралата да е скосена, а вертикалната част да е по посока отвън към магистралата.
11.2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) - да не се допуска обрастване на вертикалната стена или нейното подкопаване от води и др. отдолу
12. Да се осигури редовно омокряне при разкъртване и товарене на стара настилка, на местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци, на временни пътища за достъп.
13. Да се осигури запазването на хумусния пласт при строителството на отделните участъци на автомагистралата.
14. Да се осигури покриването с хумус и укрепването биологически на нескалните откоси на изкопите и насипите в отделните участъци.
19. Да не допускат разливи на горива и ГСМ.
20. Да се осигури непрекъснат контрол върху провежданите строителни работи и върху използваните машини и съоръжения. Да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход и извън габаритно товарене на транспортните средства с насипни материали.

2.3 Извършена е проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС №5-3/2010 г.:

ІІІ.12. Да не се допусне намеса по какъвто и да е строителен начин (вкл. служебни пътища) в границите на прилежащите защитени зони.
ІІІ.13. За инертните материали от старото трасе на ж.п. линията да не бъде допускано временното им депониране в защитените зони и да се предвиди максималното им оползотворяване.
ІІІ.16. Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на материалите и на техническото състояние на машинния парк, като не се допускат аварийни разливи на масла и горива. В случай на авария да се предвиди своевременно почистване.
ІІІ.17. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.

2.4 Извършена е проверка по изпълнение на следните мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС №5-3/2010 г.

1. Да се осигури редовно омокряне на пътното трасе в строителната площадка по време на работа и на местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци.
4. В района на сп. Марикостиново да се изгради шумозаглушителна ограда от страна на минералните извори с височина минимум 2 м от глава релса. Същата да бъде двупластово със стоманобетонов носещ пласт и шумопоглъщаш пласт от страната от където идва шума (от вътрешната страна на сградите).
5. В отсечката на пресичането на пътя Марикостиново и Петрич на север приблизително до пресичането на главния отводнителен канал в Марикостиновското поле и в отсечката между точките с координати 410 25ʹ 22.06ʺ СШ, 230 19ʹ 33.66ʺ ИД и 410 25ʹ 28.55ʺ СШ, 230 19ʹ 32.87ʺ ИД:
- да бъде изградена шумозащитна стена с височина 2 м на отстояние до 2 м от ж.п. линията и приблизителна дължина 355 м с цел предотвратяване на безпокойството на двата вида;
- между мястото на пресичане на отводнителния канал и автомобилния път да бъдат проектирани бетонни стени с височина 30 см, на отстояние до 2 м от нея с цел опазване на индивидите от смърт;
- с цел осигуряване на допълнителни места за снасяне на яйца, ската на ж.п. насипа да започва от стената надолу и по повърхността на насипа да бъде насипана минимум 30 см мека пръст;
- с цел осигуряване на миграцията на индивидите, включително към местата на снасяне на яйца в отсечката между двете точки да бъдат проектирани тунели под ж.п. линията и под насипа с кръгъл или правоъгълен профил с диаметър или височина /широчина минимум 1 м, входовете на които да са на отстояние един от друг минимум 50 м, като тяхното местоположение да се уточни със специалист херпетолог и съгласувано в РИОСВ-Благоевград.

2.5 Извършена бе проверка по изпълнени на следното условие от Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №25-ПР/2011 г.:

1. Във всички участъци около магистралата, в които се извършва подмяна на съоръженията на електропреносната мрежа, да се поставят полимерни изолатори върху стълбовете на електропроводите с цел предотвратяване смъртността на птици.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Контрол по изпълнение на условията от решенията по ОВОС:
При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от решенията по ОВОС и решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.
3.2 Контрол по изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.