Съдържание

Посетители

В момента има 557  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Агроланд“ ООД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Агроланд“ ООД - гр. Хаджидимово

На основание Заповед № 347/28.09.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 06.10.2015 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Агроланд“ ООД, гр. Хаджидимово, находяща се в гр. Хаджидимово, ул. „Пирин“ № 4. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №76-24/06.10.2015 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е преработка на плодове и зеленчуци. Извършена е проверка на предприятието, в което са разположени следните помещения:
- склад за основни суровини;
- котелно;
- хладилни камери;
- места за съхраняване на отпадъци;
- цех за преработка на зеленчуци;
- цех за сладка и конфитюр;
- пакетажно;
- миално помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е преработка на плодове и зеленчуци, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в гр. Хаджидимово.

3.1 Фактор “Отпадъци”

За генерираните от дейността на обекта отпадъци, дружеството е провело процедурата по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Същите се съхраняват разделно в обособени за целта места и съдове, обозначени с кода и наименованието на отпадъка, като за отпадък с код 20 01 21* е осигурен склад с ограничен достъп. Отчетността на отпадъците се води съгласно нормативните изисквания в 1 (един) брой отчетна книга по Приложение №1 на Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС в законоустановения срок.
За предаване на отпадъците се представя договор с лице, притежаващо разрешение по чл. 35 от ЗУО.
За пуснатата на пазара опакована стока, дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО, като задължението си изпълнява чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване, за което се представя удостоверение, издадено от организацията.

3.2 Компонент “Атмосферен въздух”

3.2.1 Организирани източници на емисии от горивни процеси - за технологични нужди се използва котел на твърдо гориво. Димните газове от котела се изпускат посредством комин, като преди това преминават през циклон за пречистването им. В РИОСВ-Благоевград е представен Доклад за получените резултати от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници. Измерванията са валидни за 2015 и 2016 г. и получените резултати не показват превишения на нормите за допустими емисии (НДЕ), съгл. Чл. 21, Приложение №7 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр.64/2005 г.).
3.2.2. Относно спазване изискванията на наредбите по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г. и Регламент (ЕО) №1005/2009 г. На обекта се използват хладилни инсталации, съдържащи охлаждащ агент R 404 А в количества от 5,45 кг до 64,5 кг. При проверката се представят досиета на системите, съгласно Приложение №3 на чл. 30, ал. 2 от Наредбата. В досиетата са отразени проверките за херметичност на системите в зависимост от количеството на охлаждащия агент, с което са спазени изискванията за периодичност на проверките за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене. В РИОСВ-Благоевград е представен годишен отчет за количествата флуорирани парникови газове (озоноразрушаващи газове) за предходната календарна година.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). В основната си дейност дружеството употребява за измиване и дезинфекция на работните помещения и работните повърхности химични вещества и смеси, част от които съдържат повърхностно активни вещества. Употребяваните химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, което е изградено и организирано в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в техните информационни листове за безопасност /ИЛБ/ и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Дружеството е изготвило и поддържа актуална документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, изготвена в съответствие с чл. 9 от нея. За употребяваните на обекта химикали, дружеството притежава актуални ИЛБ. При проверката се установи, че на обекта се съхраняват минимални количества от употребяваните химикали.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.