Съдържание

Посетители

В момента има 567  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„МЕДИКА“ АД – гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МЕДИКА“ АД – гр. София, Производствена база – гр. Сандански

 

На основание заповед № 352/01.10.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 08.10.2015 г. беше извършена проверка на място на обект “Производствена база - гр. Сандански”, собственост на “Медика”АД, гр. София, находяща се в гр. Сандански, Индустриална зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на превързочни и санитарно – хигиенни материали и готови лекарствени форми.
На площадката са разположени:
• цех “Евромед”;
• цех “Фармамедика”;
• склад за входящи суровини и готови лекарствени форми;
• механизиран склад за входящи суровини към цех “Евромед”;
• стационарни климатични инсталации;
• склад за входящи течни суровини;
• общозаводска пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ);
• газово стопанство за производство на технологична пара;
• складове за съхраняване на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 59-14/08.10.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

„МЕДИКА“ АД експлоатира стационарни климатични инсталации със съдържание на охлаждащи агенти. Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на непълно халогенирани хлорфлуоровъглеводороди – R-22 и се прилага Регламент № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент ЕО/№ 842/2006. Дружеството е предприело действия, като R-22 е извлечен от инсталацията към цех „Евромед“. Извличането е извършено от лице притежаващо документ за правоспособност. Извличането е отразено в досието на системата. По реда на Наредба № 2 (ДВ, бр. 66/2014 г.) за извлечения фреон е проведена процедура по класификация на отпадък с код 14 06 01* - хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC. Представя се писмен договор сключен между „МЕДИКА“ АД и „Балбок инженеринг“ АД за последващо третиране на отпадъка. До приемането на отпадъка същия се съхранява в специална бутилка, в склад с ограничен достъп.
При проверката се представят досиетата на системите за всички инсталации, в които са отразени проверки за течове, извършвани с честота съгласно чл. 4, т. 3 от Регламент 517/2014.
Дружеството експлоатира инсталация за подготовка на гранули и обвиване на твърди лекарствени форми, която попада в Приложение № 1, т. 7 (производство на фармацевтични продукти) на Наредба № 7/2013 г. (ДВ, бр. 96/2013 г.). Съгласно представената декларация за 2014 г. не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворители (ПУР). Извършена е регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр 45/ 1996 г., с изм. и доп.) и инсталацията е вписана в публичния регистър инсталациите под номер BLG 00026.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.). При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в три специално обособени за целта помещения, които са изградени и организирани в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011г. ) и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност на химикалите.
Дружеството е изготвило и поддържа актуална документацията по чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси на обекта.
За всички употребявани химикали на обекта са налични актуални информационни листове за безопасност.
Дружеството е представило в РИОСВ-Благоевград инвентаризационни списъци на употребяваните на обекта химикали през 2014 г.

3.3. Фактор „Управление на отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове 14 06 01*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13*, 16 03 05*, 20 01 21 и 20 03 01. При проверката се установява генерирането на отпадък (изрезки отпадащи при производството превързочни материали), за който не е проведена процедурата по реда на Наредба № 2 (ДВ, бр. 66/2014 г.). За образуваният отпадък не е провеждана и процедура за страничен продукт по чл. 4 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).
За всички генерирани на обекта отпадъци се извършва само предварително съхраняване. Местата за съхраняване на отпадъците са обозначени с надписи и са с ограничен достъп.
При проверката са представени отчетните книги за отпадъци заверени от РИОСВ-Благоевград и водени по реда на Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Представен и екземпляр от годишния отчет за отпадъци изготвен за календарната 2014 г. и изпратен в срок до ИАОС, гр. София. Видно от водената отчетност, по-голямата част от наличните на обекта отпадъци се съхраняват повече от 1 година.
През текущата година отпадъци са предавани на „КАМ“ ООД, гр. Троян и „Унитрейд Благоевград“ ЕООД, гр. София. Предаването се удостоверява с писмени договори, фактури, примо-предавателни протоколи и идентификационни документи (оформяни за опасни отпадъци).
За изпълнението на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците, дружеството представя удостоверение с „Екопак България” АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор “Отпадъци”

  1. За отпадъците, за които не е проведена процедурата, да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.). Срок: 26.10.2015 г. Отг.: Изп. Директор
  2. Наличните и съхранявани повече от 1 година на площадката отпадъци да се предадат въз основа на писмен договор на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. Срок: 01.02.2016 г. Отг.: Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.