Съдържание

Посетители

В момента има 520  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Винарска изба Вила Мелник” ООД - с. Хърсово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Винарска изба Вила Мелник” ООД - с. Хърсово

 

На основание Заповед № 365/05.10.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.10.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект - винарска изба „Вила Мелник”, находяща се в землището на с. Хърсово, общ. Сандански експлоатирана от “Винарска изба Вила Мелник” ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Води“, „Опасни химични вещества и „Атмосферен въздух“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът – винарска изба се състои от три зони:
● приемна зона – гроздето се приема, сортира се ръчно и чрез елеватор отива първо в машината за ронене, а след това и в машината за мачкане;
● ферментационна зона – в нея се намират ферментатори с различна вместимост и два ротовинификатора с вместимост по 10 t;
● зона за стабилизиране, бутилиране и изба.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
● пречиствателна станция за отпадъчни води;
● помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
● климатични инсталации.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 36-08/20.10.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Води»

Дружеството има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води с № 43740004/17.08.2012 г. Площадковата канализация е оборудвана с ПСОВ – пречиствателно съоръжение за пречистване на смесен поток отпадъчни води – битови и промишлени, преди заустване в дере, приток на река Мелнишка, поречие Струма.
По време на проверката е взета проба с Протокол № 42 – 10/20.10.2015 г. на РИОСВ – Благоевград и Протокол № 598920.10.2015 г. на РЛ – Благоевград.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (обн. ДВ, бр.10 / 2000 г.) и подзаконовите нормативни документи произтичащи от него.
Установи се, че предписанията поставени при предходна проверка към дружеството са изпълнени. Представени са в РИОСВ-Благоевград информационни листове за безопасност за употребяваните химикали, както и документите изисквани по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.).
Съхранението е организирано в три складови помещения, като всеки от химикалите е съхранен в специален пластмасов съд, с капак. Не се констатират разливи и разпилявания. Складовите помещения са с ограничен достъп и са сигнализирани.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух ”

На обекта се експлоатират 3 броя стационарни инсталации със съдържание на охлаждащи агенти, както следва:
- Хладилна инсталация със съдържание на R 410 А – 37 кг.
- Хладилна инсталация със съдържание на R 404 А – 8,5 кг.
- Колонна климатична система със съдържание на R 410 А – 4,2 кг.
Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводори (HCFC) - R 22 и се прилага Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. аправени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
При проверката се представят „Досиета на системите“ на всички хладилни инсталации. В Досиетата са отразени необходимия брой проверки за херметичност/течове, с което са спазени изискванията за периодичност на проверките. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
За 2014 г. не е представен годишен отчет. Дружеството има задължение ежегодно до 15.02 на текущата година да представи годишен отчет в РИОСВ Благоевград за предходната календарна година.
На обекта са инсталирани и 5 броя климатични системи със съдържание на R 410 А по 2,85 кг.. Съгласно чл. 4, параграф 2 от Регламент 517/2014 г. от 01.01.2017 г. е необходимо да бъдат въведени Досиета на системите, тъй като потенциала им на глобално затопляне исчислен към СО2 еквивалент е над 5 тона (5,85 тона СО2 еквивалент)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

1. Да се актуализира оценката за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси. Копие от нея да се предостави в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.11.2015 г. Отг.: Управителя

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирано несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и е поставен срок за отстраняването му. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.