Съдържание

Посетители

В момента има 569  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„РУБИН 08” ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект: „Цех за производство на белено семе и халва и инсталация за индиректно изгаряне на биомаса, находящи се в имоти с идентификатори 04279.619.235 и 04279.619.234 по КК и КР на гр. Благоевград“

 

На основание Заповед №418/13.11.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.11.2015 г. се извърши планова проверка на място на обект: „Цех за производство на белено семе и халва и инсталация за индиректно изгаряне на биомаса, находящи се в имоти с идентификатори 04279.619.235 и 04279.619.234 по КК и КР на гр. Благоевград“, и съставен Констативен протокол №07-07/16.11.2015 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-65-ПР/15.09.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Изпълнение на условия от Решението за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-65-ПР/15.09.2014 г.
Проверени са 2 бр. условия, а именно:
1. Да се предвиди необходимата локална аспирация към машините, източници на прахови емисии и съответните пречиствателни съоръжения към тях.
2. Дейностите по оползотворяване на технологичните отпадъци да се извършват при наличие на документ, съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

2.2 Компонент „Атмосферен въздух“

Проверката е на основание Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1999 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

2.3 Фактор „Отпадъци“

Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ. бр.86/ 2003 г., с посл. изм.) и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №07-07/16.11.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-65-ПР/15.09.2014 г.

При проверката се установи, че са предвидени и изградени необходимата аспирация и пречиствателни съоръжения към двете линии за белене на слънчогледово семе. На всяка линия има монтирани по два циклона за улавяне на емисиите от прах и други примеси и един общ циклон от двете линии за улавяне на масления прах.
От дейността на цеха се генерира слънчогледова люспа, която посредством шнек се придвижва към бункер, след което се подава в котелното. Отпадъкът от слънчогледова люспи се изгаря, като топлинната енергия се оползотворява. Прилаганата дейност по оползотворяване се обозначава с код R1, съгласно Приложение №2 от Допълните разпоредби (ДР) на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За извършваната дейност се изисква наличие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци, какъвто дружеството не притежава, т.е констатирано е неизпълнение на условие № 2 от решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Инсталацията работи на непрекъснат режим, включва котел тип ПКМ 4.5 с предкамера, пароинсталация и турбина за производство на ел. енергия. Прахо-газовата емисия от горивния процес преди изпускане в атмосферния въздух преминава за пречистване през батерия от 3 бр. сухи циклони. Дружеството има задължения да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани от атмосферния въздух, последните СПИ са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г. В резултат на извършени контролни измервания е наложена текуща месечна санкция в размер на 656 лв. за наднормено „съдържание на въглероден оксид“ и „прах“. По време на проверката инсталацията работи, димните газове са видимо светли. На 4 работни дни се извършва почистване на горивната предкамера на котела и димогарните тръби.

3.3. Фактор „Отпадъци“

От дейността на дружеството се генерира отпадък - люспа от слънчоглед, като мястото на генериране е цеха за производство на белено слънчогледово семе и халва. За генерирания отпадък не е извършена класификация по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), както и не се представя мотивирано решение на министъра на околната среда и водите за проведена процедура за определяне на слънчогледовата люспа като страничен продукт.
От производствените помещения слънчогледовата люспа се улавя чрез тръбен шнек и се събира в бункер, разположен в халето на котелното помещение. След това дозирано люспата се подава в котелното. От изгарянето на отпадъка се генерира пепел (код 100101), за който има заверен работен лист. При производството на белено семе се генерира и маслен прах, който се улавя в циклон.
Освен генерираната от цеха слънчогледова люспа „Рубин 08“ ООД събира/приема слънчогледова люспа (отпадък и от други лица), като извършваната дейност се обозначава с код R12, съгласно Приложение № 2 на ДР на ЗУО. При проверката не се представят договори за приемане на отпадъци, изисквани по чл. 8, ал. 1 от ЗУО. На обекта не се води отчетна книга за отпадъците по Приложение № 4, изисквани с Наредба №1 (ДВ, бр. 51/2014 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Отпадъци” - на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО е дадено следното предписание, срокове и отговорници:

1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград документи по чл. 78, ал. 3 и ал. 4 от ЗУО за извършване на регистрация необходима за дейността по третиране на отпадъци.
Срок: 11.01.2016 г. Отг. Управителят

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното неизпълнение на условие от решението по преценяване на необходимостта от ОВОС ще бъде съставен АУАН.
За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и поставен срок за изпълнението му.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи.