Съдържание

Посетители

В момента има 338  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 8/14.01.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.01.2016 г. беше извършена проверка на място на обект експлоатиран от “МИЛИЯ ДЖО” ЕООД и находящ се в гр. Благоевград. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по фактор „Управление на отпадъците“ и компонент „Атмосферен въздух“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- Участък кроялен;
- Участък шивален;
- Довършителен участък;
- Пакетаж;
- Котелно;
- Места за съхранение на отпадъци.
Дружеството извършва шивашка дейност – изработване на облекло (конфекция).

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 3-14/21.01.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Управление на отпадъците”

За отпадъците, които се генерират от дейността на обекта, дружеството има заверени работни листове с кодове: 040209, 070213, 150101, 150102 и 200121*.
На обекта се извършва предварително съхраняване на образуваните отпадъци. Съхраняването е разделно по вид, като флуоресцентните тръби се съхраняват в метален контейнер, с ограничен достъп и осигурена сяра на прах.
При наличието на регистрационен документ издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), „МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД транспортира отпадък с код 04 02 09 до общинско депо Благоевград. Дружеството притежава становище от РИОСВ-Благоевград позволяващо депонирането на отпадъкът. При проверката се представят Разрешение за насочване на отпадъка към депото издадено от Община Благоевград – изх.№ 3-03-57/05.03.2015 г., както и документи за заплащане на дължимите отчисления за ползване на депото.
За останалите отпадъци „МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД има сключен писмен договор за предаване на „Феникс-Дупница“ ООД, гр. Дупница.
При проверката са представени изготвените годишни отчети за отпадъци за календарната 2014 г., които са представени в ИАОС. Предстои изготвяне на отчета за 2015 г.
„МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД се явява задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците, тъй като пуска на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци – опаковки. Дружеството въвежда на територията на страната част от суровините, които влага в производствената си дейност. По време на проверката, дружеството представя удостоверение за членство в колективна система, представлявана от организацията по оползотворяване „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира 2 броя котли- котел тип „Ferolli“ с топлинна мощност 349 kW (ползва се за производство на пара необходима за гладенето на готовата продукция) и котел тип „Ferolli“ с топлинна мощност 200 kW за отопление на помещенията през зимния сезон. Котлите изгарят течно гориво (нафта). Димните газове се изпускат през общ зидан блок, като всеки комин е със самостоятелно изпускащо устройство. Котлите не подлежат на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
За охлаждане през летния сезон се ползва топлинна помпа със съдържание на охлаждащ агент R22 с общо количество 40 кг (І кръг- 21 кг и ІІ кръг- 19 кг). Считано от 01.01.2015 г. се забранява употребата на непълно халогенирани хлорфлуоровъглеводороди – R-22 и се прилага Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006. До момента не са предприети действия относно извеждане от употреба на R-22- системата не е показала теч, което е видно от представеното досие на системата. С писмо изх. №509/24.07.2014 г. на РИОСВ- Благоевград са дадени подробни указания на дружеството, за действията които е необходимо да бъдат предприети по отношение на R-22 Проверки на системата се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от ББКМ. За 2014 г. е представен в срок до 15.02.2015 г. годишен отчет.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор “Отпадъци”

  1. Да се представят за заверяване в РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъци по приложение № 1 и приложение № 2 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.). Срок: 08.02.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

До изготвяне на доклада, от страна на „МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД е изпълнено даденото предписание по фактор „Отпадъци“.