Съдържание

Посетители

В момента има 215  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„КАРТОПС” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КАРТОПС” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 23/05.02.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.02.2016г. се извърши проверка на място на обект стопанисван от “КАРТОПС” ООД, находящ се в с. Мусомища, общ. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дейността на обекта е производство на материали за матраци. Обекта се ползва под наем. Включва три броя халета, като в едно от халетата се извършва основната дейност, а другите две се ползват за складове за съхраняване на отпадъци приетите за третиране на територията на обекта. Извършена е проверка на всички подобекти.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 6 - 14/17.02.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци“

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) извършваните на обекта дейности се обозначават с код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им), код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 – сортиране, балиране) и код R3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация). Основната дейност се извършва в склад с площ от 1490 кв.м., условно разделен на две части – хале за първична подготовка (лента за сортиране, режеща и раздрепваща машина, бункери за нишките образувани след раздрепването) и основно хале (машина с валяк, иглонабивна машина и режеща машина). След оползотворяването на отпадъците с текстилен характер, се получава вата ползвана за пълнеж в матраците.

До момента на подаването на приетите отпадъци към технологичната линия, същите се съхраняват в два закрити халета.
Отпадъците се приемат от физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон, като при проверката се представят писмени договори с генераторите на отпадъци. До производствената база отпадъците се транспортират „КАРТОПС“ ООД.

За извършваните дейности, дружеството притежава регистрационни документи издадени от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на ЗУО, а именно:
- Регистрационен документ за третиране на отпадъци № 01-РД-289-0/27.01.2014 г.;
- Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци № № 01-РД-288-0/ 27.01.2014 г.;
Дружеството има заверени работни листове за отпадъците, които се генерират от дейността му.

При проверката се представят 5 броя отчетни книги за отпадъците (3 броя по приложение № 1, 1 брой по приложение № 2 и 1 брой по приложение № 4), заверени от РИОСВ-Благоевград по реда на Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.).
След огледа на обекта и проверка на информацията по отчетните книги за отпадъци е установена разлика в заведените количества отпадъци и наличните такива.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци, издадени по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Фактор „Отпадъци“

  • Да се извърши инвентаризация за количествата отпадъци налични на обекта, като количествата бъдат вписани в отчетната книга за съответния вид отпадък. Срок: 10.03.2016 г. Отг.: Управител
  • Да се изготви и представи в ИАОС, гр. София годишния отчет за отпадъци за календарната 2015 г., като в РИОСВ-Благоевград се представят копия от отчетите за 2014 г. и 2015 г. Срок: 10.03.2016 г. Отг.: Управител

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

  • Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 20.03.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.