Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Завод за телефонна апаратура” АД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Завод за телефонна апаратура” АД - гр. Банско

 

На основание Заповед № 25/09.02.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.03.2016 г. е извършена проверка на място на обект “Завод за телефонна апаратура”, находящ се в град Банско, ул. “Цар Симеон” № 82, експлоатиран от “ЗТА”АД гр.Банско. Проверка е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталации за нанасяне на галванични покрития - никелиране, поцинковане, посребряване;
- инсталация за нанасяне на прахово покритие;
- инсталация за нанасяне на лаково покритие върху метал;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност на дружеството е производство на телекомуникационни съоръжения и електроника. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 04-02/16.03.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси. Притежава ИЛБ за всички химични вещества с актуална редакция, ИЛБ за всички химични смеси но не всички са с актуална редакция.
Има изработена оценка за съхранение на опасни опасни химични вещества и смеси, която се актуализира при необходимост. Актуализацията е направена във връзка с дадено предписание с КП № 40-11/02.07.2015 г. Дружеството има задължение да провери приложение XVII от Регламент (ЕО) 1907/2006 г. относно забраните и ограниченията за употреба на определени химични вещества.

3.2 Направление «КПКЗ, ЕО и ДА»

За дейностите извършвани от дружеството, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г. посл. Изм. и доп. бр. 53/2012 г.) е изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ бр.96/2008г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска
На основание чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., с изм. и доп.)

  • Да се изготви инструкция за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и смеси, образувани при разлив, разпиляване на адсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични вещества и смеси. Срок- 15.04.2016 г. Отг. изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответно предписание и е поставен срок за неговото отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.