Съдържание

Посетители

В момента има 320  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ „МВ-СУПЕР-ВАСИЛ ПОПОВ“ - гр. Белица

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „МВ-СУПЕР-ВАСИЛ ПОПОВ“ - гр. Белица

 

На основание Заповед № 61/12.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.03.2016 г. беше извършена проверка на място на обекти експлоатирани от ЕТ “МВ – СУПЕР – ВАСИЛ ПОПОВ” и находящи се в гр. Белица. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по фактор „Управление на отпадъците“ и компонент „Атмосферен въздух“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на две площадки:
Площадка № 1 – на площадката е разположен цех за производство на мебели, като обекта е подразделен на:
- цех за първична обработка на иглолистна дървесина;
- цех за вторична обработка с поточна линия за производство на детайли за мебели;
- цех за сглобяване на мебели;
- котелно;
- сушилна камера за дървесината влагана в производството.
Площадка № 2 – на площадката са разположени:
- цех за нанасяне на покрития върху мебели;
- цех „пакетаж“.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 17-14/ 30.03.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Управление на отпадъците”

От дейността на обектите се генерират отпадъци, за които не е проведена процедура по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).
От дейността на площадка № 1 се образуват основно дървесни отпадъци – кори, трици, изрезки, както и пепел от котелното.
Отпадъците се събират разделно, като част от отпадъците с дървесен характер (изрезките) се подават към котелното и се оползотворяват с цел добив на топлинна енергия ползвана за сушилнята и отопление на работните помещения. Останалите отпадъци се предават на други лица с цел производството на пелети и направата на дървесен чипс, като не са сключени писмени договори за предаването. Отпадъците се съхраняват временно в бункери, биг-бегове, на връзопи. Транспортират се от лицата, които ги приемат за оползотворяване.
От дейността на площадка № 2 се образуват опаковки замърсени с опасни вещества, отпадъци от камерите за нанасяне на покритията, абсорбенти замърсени с опасни вещества, хартиени отпадъци и др. До момента, с изключение за хартиените отпадъци не е организирана система за разделно съхраняване. Отпадъците са предавани за последващо третиране без писмени договори. Материалите които се ползват на площадка № 2 се доставят от търговската мрежа или чрез дистрибутори.
За извършваната дейност по оползотворяване на отпадъците ЕТ “МВ – СУПЕР – ВАСИЛ ПОПОВ” не притежава регистрационен документ изискван по реда на Закона за управление на отпадъците. При проверката не се представя и документ за проведена процедура за доказване, че дървесните отпадъци са страничен продукт по смисъла на ЗУО.
Дружеството не е водило отчетност за отпадъците.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира на двете производствени площадки 2 броя котли с топлинна мощност под 500 kW, изгарящи твърдо гориво - дървесни изрезки. Котлите не подлежат на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
На площадка № 1 в участъка за дървообработка машините за разкрой са обхванати в аспирационна система, отвеждаща отпадъчния дървесен прах и трици в бункер, посредством 2 броя циклони. Площадката под бункера се поддържа чиста.
На площадка № 2 се извършва нанасяне на покрития върху дървени повърхности, дейност попадаща за контрол, съгласно Приложение №1 от Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации ( ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).
Покритията се нанасят посредством пистолет в една камера, съоръжена с пречиствателно съоръжение „хартиен филтър“, чиято цялост е нарушена. Като резервна се използва втора камера, на която липсва филтър. Към всяка от камерите има отделен въздуховод.
До момента, инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности не е регистрирана в РИОСВ-Благоевград.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор “Отпадъци”

  1. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 28.04.2016 г. Отг.: Управител
  2. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 78, ал. 3 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) за получаването на регистрационен документ изискван за извършваното на обекта оползотворяване на отпадъци. Срок: 31.05.2016 г. Отг.: Управител
  3. На площадка № 2 да се създаде система за разделно съхраняване на генерираните отпадъци, като местата бъдат обозначени. Срок: 31.05.2016 г. Отг.: Управител

Компонент „Атмосферен въздух”

  1. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на органични вещества, определени като общ въглерод, от въздуховода след експлоатираната камера за нанасяне на покрития, съгласно чл. 15 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Резултатите да се представят в РИОСВ – Благоевград, по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Срок: 30.10.2016 г. Отг.: Управител
  2. Да се поддържат в добро техническо състояние експлоатираните камери за нанасяне на покрития, като бъдат възстановени, подменени „хартиените филтри“. Да се изготви програма за поддръжка на пречиствателните съоръжения - филтри и се въведе дневник, в който да се отразява подмяната им, както и работните часове на всеки филтър. За предприетите действия да бъде уведомена РИОСВ – Благоевград писмено. Срок: 31.05.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.