Съдържание

Посетители

В момента има 300  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ЕВРОМОДА” ЕООД - с. Рибново, общ. Гърмен

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЕВРОМОДА” ЕООД - с. Рибново, общ. Гърмен

 

На основание Заповед № 86/05.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.04.2016 г. е извършена проверка на място на обект „Предприятие за производство на бельо“ на „Евромода“ ЕООД, находящ се в с. Рибново, общ. Гърмен.

Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Води“ и фактор „Отпадъци“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

- шивашки цех;

- площадкова канализация;

- складове за разделно съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на обекта е производство на дамско бельо. Цехът работи от 2006 г.
Сградата, в която се извършва шивашката дейност е съществуваща, собственост на «София имо» ЕООД гр. София.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 31-10/ 14.04.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“.
Водоснабдяването на цеха е от водопроводната мрежа на с. Рибново. Вода се ползва само за питейно-битови нужди. Цехът работи на две смени. Отпадъчните води, които се формират са битови, от 130 водоползватели и се отвеждат в канализацията на с. Рибново, общ. Гърмен. По време на проверката е представена фактура за ползвана вода 61 м3, издадена от «ВиК» ЕООД гр. Благоевград.

3.2. Фактор “Отпадъци”.

От дружеството е извършена класификация на генерираните от дейността си отпадъци в РИОСВ –Благоевград, за отпадъци с кодови 040209, 040299, 070213, 130205*, 150101, 150102, 150110*, 150202* и 200121*. Отпадъците се събират разделно на обособени за това места, обозначени с кода на отпадъка. Опасните отпадъци се съхраняват в складове с ограничен достъп.
На обекта се води отчетна книга за отпадъците по Приложение № 1 към чл. 7, т.1 по Наредба № 2/2013 г.(отменена). Съгласно параграф 10 от ПЗР, заверените по Наредба №2/2013 г. отчетни книги се водят до приключването им. Отчетните книги се водят редовно и записите направени в тях са съгласно нормативните изисквания.
Годишните отчети за отпадъците са предадени в ИАОС в законовия срок.
Представени са договори за предаване на отпадъци с „Феникс – Дупница“ ООД (за опасните отпадъци) и с ЕТ „Руска Петрова“ – Екогруптранс“ гр. Гоце Делчев.
Задълженията по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), дружеството изпълнява чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване „Екобулпак“ АД. Представен е анекс към договор № Д 6585-К-01/05.01.2015 г. от 01.01.2016 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Констатирани са съответствия с екологичното законодателство и не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство и не са дадени предписания на управителя на дружеството.