Съдържание

Посетители

В момента има 341  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Марели системс“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Марели системс“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №81/29.03.2016 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.04.2016 год. беше извършена проверка на място на обект “Цех за производство на камини и осветителни тела”, експлоатиран от „Марели системс“ ЕООД, находящ се в гр. Благоевград, ул. “Покровнишко шосе“ №22. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №18-08/21.04.2016 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех „Металообработване“;
- Участък „Бояджийно“;
- Склад за материали и готова продукция.
- Помещениe за съхраняване на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Дружеството е производител на камини с вградена електроника и осветителни тела, като извършва дейност на настоящата площадка съгласно договор за наем.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества и смеси”

Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
В процеса на производствената си дейност дружеството употребява опасни химични вещества и смеси, както и газове под налягане. За използваните за боядисване на металните детайли бои, фирмата доставчик е предоставила информационен лист за безопасност (ИЛБ). За почистване на детайлите се използва кореселин, който се закупува от търговската мрежа. В производството се използват следните газове под налягане:
- за рязане на металните детайли - кислород, азот, хелий и въглероден диоксид;
- за заваряване – старгон и аргон.
За всички газовете са налични ИЛБ.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH. То употребява и уплътнители – термоустойчиви, термоизолационни, въжета от фибростъкло и вермикулитни плочи. Същите не са опасни.
За употребяваните на обекта на дружеството опасни химични вещества и смеси е обособено складово помещение. Дружеството употребява също смазочни масла и грес.
Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси съгласно утвърден формат на министъра на околната среда и водите. Оценката е актуална към момента на проверката. Има изготвени заповеди и инструкции за безопасно съхранение, съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.)

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

I. Организирани източници от горивни процеси – няма (халето не се отоплява).
II. Организирани емисии от производствена дейност – емисии от летливи органични съединения.
Върху готовите метални камини се нанася покритие.
Дейността по нанасяне на покрития върху метални повърхности попада в Приложение № 1 (т. 2.3) от Наредба № 07/2003 г за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС) изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003 г.с изм. и доп.).
Покритията се нанасят в камина съоръжена с филтри, като емисиите от ЛОС постъпват в атмосферния въздух посредством един брой изпускащо устройство.
До момента не е извършена регистрация по чл. 30л от ЗЧАВ и инсталацията не е вписана в публичния регистър.
Съгласно чл. 20, ал.8 дружеството има задължение ежегодно в срок до 31 март на текущата година да декларира в РИОСВ – Благоевград количествата на употребените органични разтворители през предходната календарна година.
III. В производственото хале са инсталирани две лазерни машини за рязане на метал. Лазерните машини се охлаждат с охлаждащ агент R134 а, в количества 0.85 кг. И 10 кг.
Лазерната машина с 134а -10 кг. подлежи на контрол съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на ЕП и на съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕС) № 842/2006г.
R134а в количество 10 кг. Има потенциал на глобално затопляне преизчислен към СО2 еквивалент 14300 тона СО2 и съгласно чл. 4 пар.3, подлежи на проверка за течове 1 път годишно.
До момента не е въведено Досие на системата и не са извършвани проверки за течове.
Обекта се проверява за първи път по ЗЧАВ.

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент “Атмосферен въздух”:

  • Да се извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху метални повърхности, като се представи в РИОСВ – Благоевград заявление по образец. Срок: 20.05.2016 г., Отг.: Управител

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и поставен срок за неговото изпълнение.
За изпълнение на поставеното предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.