Съдържание

Посетители

В момента има 313  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Алфа Динамик“ ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Алфа Динамик“ ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед № 89/07.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 26.04.2016 г. беше извършена проверка на място на Цех за производство на пелети, находящ се в гр. Хаджидимово, експлоатиран от “Алфа Динамик“ ЕООД, гр. София.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Управление на отпадъците“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обект, на който е разположена пелетизираща инсталация и място за съхранение на триците (суровина за производство на пелетите). При проверката инсталацията за производство на пелети не работи.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 15-20/ 26.04.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Инсталацията за производство на пелети е разположена в имот, УПИ I, пл. № 957 от кв. 106 по плана на гр. Хаджидимово, отдаден въз основа на договор за наем на “Алфа Динамик“ ЕООД, гр. София.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Инсталацията за производство на пелети включва котел, с мощност 300 kW, изгарящ дървесни отпадъци и барабанна сушилня (с директен контакт) - димните газове от горивния процес се използват за сушилен агент. След изхода на барабанната сушилня сухите трици се транспортират от центробежен вентилатор в циклон, снабден с ръчна клапа. След циклона триците се подават за пресоване към пелет преса, след което се охлаждат и пакетират. Капацитетът на пресата е 350 kg/h.
Димните газове след барабанната сушилня и циклона се изпускат в атмосферния въздух, посредством изпускащо устройство, издигнато на 2 м. над покривната конструкция.
Инсталацията за пелети подлежи на контрол, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „а“ от Наредба № 1/ 2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).

3.2. Фактор” Отпадъци”
За извършване на основната дейност – производство на пелети, на обекта има котел за изгаряне на дървесни отпадъци, както и сито за пресяване на трици. Отделените трици са суровина за производството на пелети , а по-едрата фракция се изгаря в котела, захранващ с топъл въздух барабанна сушилня. При проверката производствена дейност не се извършва.
За отпадъците (дървесни материали, получени при пресяването на триците, и дънната пепел от котела), които се очаква да се генерират от дейността на дружеството не е извършена класификация в РИОСВ-Благоевград.
За дейността по третиране на отпадъци с кодове R1, R12 и R13 е подадено заявление в РИОСВ-Благоевград с Вх. № 3379/28.09.2015 г., което е върнато за допълнителна информация и отстраняване на нередностите. В тази връзка от собственика на имота е подадена молба до общинска администрация гр. Хаджидимово за преотреждане предназначението на имота и издаване на ПУП, процедурата за което все още тече.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент „Атмосферен въздух”

  • Да се изпълни пробовземна точка на изпускащото устройство след барабанната сушилня с директен контакт, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/ 1999 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/ 1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) пробовземната точка, заедно с приложена технологична схема, да бъде съгласувана с Директора на РИОСВ - Благоевград. Срок: 30.06.2016 г. Отг.: Управител
  • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от изпускащото устройство след барабанната сушилня ( по показатели „прахообразни вещества“ и „органични вещества“), съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „а“ от Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Резултатите да се представят в РИОСВ - Благоевград, по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Срок: 31.10.2016 г. Отг.: Управител

Фактор “Отпадъци”

  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград работни листове по приложение № 5, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.) за генерираните отпадъци. Срок: 26.05.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.