Съдържание

Посетители

В момента има 828  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ„Дафи-Благой Каферинов” - гр. Добринище

 

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ„Дафи-Благой Каферинов” - гр. Добринище

 

На основание Заповед № 132/16.05.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 31.05.2016 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на ЕТ„Дафи-Благой Каферинов”, находяща се в град Добринище. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При посещението на място на обекта управителя на ЕТ „Дафи – Благой Каферинов“ заяви, че не извършва производствена дейност. Дейност е извършвана до преди една година.Не са представени документи доказващи това обстоятелство.
По време на извършването на текущия контрол беше съставен Констативен протокол № 22-08/31.05.2016 г.

3. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

1. Да се представят документи, че ЕТ „Дафи – Благой Каферинов“ не извършва производствена дейност. Срок: 15.06.2016 г. Отг.: Управителя

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на направеното предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.