Съдържание

Посетители

В момента има 300  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

Община Петрич за Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци - гр. Петрич

 

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Община Петрич за Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 130/13.05.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.05.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от в Комплексно разрешително № 266-HO/2008 г. на Община Петрич за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич“.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 266-Н0/2008 г. на Община Петрич за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич“, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, имот № 044109, местност “Тумбите”, землище на гр. Петрич, Община Петрич.

2.1 Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, имот № 044109, местност “Тумбите”, землище на гр. Петрич, Община Петрич.

• Клетка № 1 за инертни отпадъци
• Клетка № 2 за неопасни отпадъци
• Клетка № 3 за неопасни отпадъци
• Клетка № 4 за неопасни отпадъци
• Клетка № 5 за неопасни отпадъци

2.2 Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е във връзка със следните условия:

• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешителното;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии;
• Условие № 15 - Преходни и анормални режими на работа;

3. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 266-HO/2008 г. на Община Петрич за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич“.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката се установи, че:

Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително

Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие № 3 Обхват
Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.

Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Представена е информация за денонираните неопасни отпадъци за 2015 г. За 2015 г. са депонирани 13597,64 тона.

Условие № 5 Управление на околната среда
Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списък и всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие № 5.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
Представен е актуализиран План за действие при аварии.
Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За разглеждания период не са възниквали аварийни ситуации. Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са и редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.
Операторът е изготвил и представил в РИОСВ - Благоевград Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително.

Условие № 6 - Тълкуване
За всички условия не са констатирани несъответствия.

Условие № 7 - Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.
За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ - Благоевград за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително. За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.

Условие 8. Използване на ресурси:

Условие 8.1. Използване на вода - Не са констатирани несъответствия. Използваната вода за еденица продукт е 0,0113м3 /т при заложени в КР 0,0145м3 /т.

Условие 8.2. Енергия - Не са констатирани несъответствия.
Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък. Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на помпите към помпена станция основни консуматори на електроенергия на площадката.
Прилагат се Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Условие 8.3.Спомагателни материали - Не са констатирани несъответствия.
Операторът прилага писмени Инструкция, осигуряващa измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в комплексното разрешително. Представени са записи за измереното количество спомагателни материали.

Условие 9. Емисии в атмосферата:

Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия.
Изграждат се 2 броя газови кладенци за Клетка №3.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии - Не са констатирани несъответствия.
Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи от проверки и периодична оценка.
За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неорганизирани емисии.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи, за проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на депото.

9.6. - Собствен мониторинг - Не са констатирани несъответствия.
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Условие 10. - Емисии в отпадъчните води:

Условие 10.1. - Производствени отпадъчни води - Не са констатирани несъответствия.

Условие 10.1.2. - Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения - Не са констатирани несъответствия.

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото. Представени са записи от извършени проверки от поддръжка на техническата и експлоатационната изправност на всички съоръжения към дренажната система.

Условие 10.1.3. - Собствен мониторинг
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг. При проверката е представен Дневник за метеорологични наблюдения със записи за всеки ден.
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на инфилтрата по показатели определени с условията на комплексното разрешително. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Условие 10.2. - Повърхностни води
Не се заустват повърхностни води от площадката на депото.

Условие 10.3 - Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.5 - Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци - Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност на депото не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, разрешени с условията на комплексното разрешително, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Операторът приема на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане.

Условие 11.3. - Временно съхраняване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.
Прилагат се Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. - Транспортиране на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
За проверявания период не е извършвано предаване за транспортиране извън територията на площадката на отпадъците образувани от дейността на депото.
Изготвена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.5. - Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.6 - Обезвреждане на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
За проверявания период оператора не е предавал отпадъци, образувани от дейността на депото за обезвреждане.
Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За всички условия не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6.6 – Извършва се запръстяване в работния участък на клетка №3 което се отразява в отчетна книга по Приложение № 3. Спазва се технологията на депониране.

Условие 11.7 - Контрол и измерване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Отчетни книги със записи и кантарни бележки за всеки ден.

Условие 11.9 - Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия. Внесени са в ИАОС, гр. София в срок Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2015 г. Представени са като част от ГДОС.

Условие № 12 – Шум - Не са констатирани несъответстия. Резултатите от извършените СПИ през 2014 г. валидни и за 2015 г., показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум.

Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия.
Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. На площадката няма изградени и не се експлоатират тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник разливи - за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.
Собствен мониторинг на подземни води - Не са констатирани несъответствия.
Собствен мониторинг на подземните води е извършван от кладенци № 5 и № 6. Кладенец №1 и № 2 са пресъхнали и водни проби не са вземани.

Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии - Не са констатирани несъответствия.
Представения План за действие при аварии е утвърден от управителя и съдържа всички изброени елементи. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 09-02/27.05.2016 г.