Съдържание

Посетители

В момента има 232  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„НИК АВТО” ЕООД - с. Дрангово

  Д О К Л А Д

за извършена проверка на „НИК АВТО” ЕООД - с. Дрангово

 

На основание заповед №152/02.06.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.06.2016 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „НИК АВТО” ЕООД, находяща се в гр. Петрич, м. „Глоко“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти във връзка със спазване нормативните изисквания за опазване на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- площадка за разкомплектоване на ИУМПС;
- каломаслоуловител;
- склад за съхраняване на авточасти втора употреба;
- места за съхраняване на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е събиране и разкомплектоване на ИУМПС, за което има издадено от Директора на РИОСВ-Благоевград Решение №01-ДО-260-0 от 10.03.2013 г. Дейността се извършва на площадка, отдадена под наем.
По време на извършването на текущия контрол, върху факторите, които ѝ въздействат, се състави Констативен протокол № 45-24/21.06.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор „Отпадъци”

При прием на ИУМПС на обекта се издава удостоверение по чл. 19 на Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства /Наредбата/(ДВ, бр. 7/2013 г.). Приетите ИУМПС се теглят на везна на „Топливо“ АД, въз основа на договор.

Центърът за разкомплектоване отговаря на минималните технически изисквания по приложение №3 ІІ. от Наредбата.

Отпадъците се съхраняват на определените за това места в съдове, обозначени с кода на отпадъка. Предават се въз основа на писмени договори с лица, които имат изискващите се по чл. 35 от ЗУО документи.

За обекта има заверена отчетна книга за отпадъците, която се води съгласно нормативните изисквания. Подготвени и изпратени в ИАОС са годишните отчети за отпадъците за 2015 г.

За продадените части втора употреба се оформят декларации по приложение №4 към чл. 25, ал. 1 от Наредбата.
На площадката е въведена информационна система по чл. 22, ал. 1 от Наредбата.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

3.2.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.).
3.2.2. Операторите, които извършват дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).
До момента дружеството няма изготвена такава оценка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

  • Да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.) и писмено да уведоми РИОСВ - Благоевград Срок: 22.07.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.