Съдържание

Посетители

В момента има 1066  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Катеко“ ООД - гр. Пловдив

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Катеко“ ООД - гр. Пловдив

На основание Заповед № 197/24.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.07.2016 г. беше извършена проверка на място на Инсталация за производство на етерични масла, находяща се в гр. Разлог, експлоатирана от “Катеко“ ООД, гр. Пловдив.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На производствената площадката, находяща се в гр. Разлог, е извършена проверка на инсталацията за парна дестилация, парокотелната централа, както и на помещенията за съхранение на готова продукция и на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 23-20/ 21.07.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства. Инсталацията за парна дестилация разполага с общо 7 броя дестилационни казана, с вместимост по 3m3 и седем флорентински съда. Получените след дестилацията етерични масла се източват от флорентинските съдове и се съхраняват във варели от 200 литра. Инсталацията работи сезонно, предимно през месец юли. Кампанията по производство на етерични масла е започнала на 11.07.2016 г.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За технологични нужди дружеството експлоатира парен котел тип ПКМ 4М, изгарящ мазут. При проверката е представен работния дневник на котела, както и Декларация за съответствие на качеството на използваното гориво. На емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела са проведени собствени периодични измервания на 13.07.2016 г. от лаборатория по екология към „КЦМ“ АД, гр. Пловдив. Резултатите от проведените измервания показват спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества, регламентирани в Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и смеси”

При проверката са представени регистрационни документи за предварителна регистрация, съгл. чл. 28 на Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH. Като производител по веригата на опасни химични вещества и смеси, „Катеко“ ООД, гр. Пловдив има задължение да задвижи процедура по съвместна регистрация, съгласно чл. 11 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 – REACH. Представеният ИЛБ за произвеждания продукт отговаря на изискванията на Регламент № 830/2015.
Обособени са две складови помещения за готова продукция. В едното помещение са открити и химични вещества, чието място не е подходящо за съхранение. За съхраняваните химични вещества не са представени ИЛБ. На площадката са ситуирани пластмасови контейнери, които съдържат вещества, използвани през 2001 г. за почистване на котела. За същите не се представя информация за вида и съдържанието им.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Фактор “Опасни химични вещества и смеси”

1. Да се изиска информация, от фирмата почиствала котела, за съдържанието на пластмасовите контейнери и да се предприемат действия за тяхното правилно съхранение. Срок: 30.09.2016 г. Отг.: Управител

2. Да се спазват изискванията на чл. 6 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ., бр.43/2011 г.) за складовете за готова продукция и за склада за суровини и материали. Срок: 15.10.2016 г. Отг.: Управител

2. Да се представят в РИОСВ – Благоевград ИЛБ за всички химични вещества и смеси, използвани в производствената дейност на фирмата, съгласно чл. 4, т. 2 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ., бр.43/2011 г.) . Срок: 30.09.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.