Съдържание

Посетители

В момента има 218  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„СТИЛ-М ТРЕЙД” ООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „СТИЛ-М ТРЕЙД” ООД - гр. София, обект в с. Баня

На основание Заповед № 223/13.07.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.07.2016 г. се извърши проверка на място на обект стопанисван от “СТИЛ-М ТРЕЙД” ООД, находящ се в с. Баня, УПИ XI, кв. 22, бивш стопански двор.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на обекта се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Дейността на обекта е производство на мебели и дограма. Обектът се състои от работни помещения, складови помещения и котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 39 - 14/26.07.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци“

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 03 01 05, 08 01 17*, 10 01 01, 15 01 10* и 20 01 21*. При проверката е установено, че на обекта се генерират и други отпадъци, за които не е проведена процедурата относно класификацията им – абсорбенти, замърсени с опасни вещества; опаковки от картон и хартия; опаковъчно фолио, дървесен прах (от фина обработка на дървесината). С Решение № СП – 024/27.10.2015 г. на министъра на околната среда и водите, нетретираните дървесни трици, изрезки и парчета дървесен материал, образувани от дейността на “СТИЛ-М ТРЕЙД” ООД, са определени като страничен продукт. Установено е, че на обекта масивна дървесина се използва само за производство на дограма. За производството на врати се ползват талашитени плоскости и хартиен пълнеж. За покритие се ползват MDF плоскости. Всички изрезки (от масивна дървесина, талашитени плоскости и MDF) се съхраняват на едно място – под навес до котелното. Към момента на проверката котела не работи. Същият се ползва само в студената част на годината, като топлината се подава към работните помещения.
Около мястото на ръкавните филтри изнесени извън работните помещения има следи от замърсяване с дървесен прах, който видимо е отстранен скоро. Не са представени документи относно движението на отпадъка. На дружеството не е издаван регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, както и становище по доклад за основно охарактеризиране за отпадъкът предназначен за депониране. Към момента на проверката, около ръкавните филтри не е налично ограждение, каквото е декларирано писмено от страна на “СТИЛ-М ТРЕЙД” ООД.
При проверката е установено, че в помещенията за нанасяне на покрития са налични сифони. Помещенията периодично се измиват, като водите се изливат на улицата и в яма, до която няма пряк достъп.
С писмо изпратено до РИОСВ-Благоевград, дружеството е декларирало, че в изпълнение на предписание от КП № 77-13/27.08.2015г. е обособило закрито помещение за съхраняване на отпадъци с кодове 15 01 10* и 08 01 17*. При проверката помещението е проверено. Същото представлява преддверие към котелното и не е подходящо за целта. Отпадък с код 20 01 21* се съхранява в закрито помещение, в шкаф, като в опаковките от новите тръби се съхраняват старите. Налична е сяра на прах.
При проверката не се представя изискваната по чл. 8, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012г.) заповед на управителя за определяне на отговорно лице за безопасното управление на опасните отпадъци.
При проверката е представена 1 (един) брой отчетна книга за отпадъците по Приложение №1, заверена първоначално от РИОСВ на 19.08.2015г., съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Книгата е заверена и при проверката.
Представен е екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2015 г., който е изпратен в ИАОС, гр. София. Към отчета е приложена разписка от куриер.
Материалите, които се влагат в производството се закупуват от български фирми. Готовата продукция се пуска на вътрешния пазар. Тя се опакова, поради което дружеството се явява задължено лице по смисъла на чл. 59 от ЗУО. При проверката са представени копие от договор № Д 6691– К-01/01.07.2015 г. сключен между “СТИЛ-М ТРЕЙД” ООД и „ЕКОБУЛПАК“ АД. Не се представят месечни справки – декларации за пуснатите на пазара опаковани стоки по Приложение № 15 от Наредба за реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 20/2016 г.) и документи удостоверяващи заплащане на дължимите такси – опаковка към „ЕКОБУЛПАК“ АД.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Към момента на проверката “СТИЛ-М-ТРЕЙД” ООД се занимава с производство на дървена дограма и врати. Дейността се извършва в едно хале, а в отделно обособено помещение се извършва лакополагане. Полагането на лак и полагането на боя (грунд) върху готовите врати се извършват в отделни помещения. Измиването на двете помещения за полагане на покрития се извършва чрез разтворители (ацетон) и вода.
Предприятието използва в своята дейност опасни химични вещества и смеси и се явява потребител надолу по веригата съгласно Регламент ЕО № 1907/2006 г. Към момента на проверката е изготвен инвентаризационен списък на химичните вещества за 2015 г., който е представен в РИОСВ-Благоевград.
На място са представени информационни листове за безопасност на минимална част от съхраняваните и използвани опасни химични вещества и смеси. Повечето от тях нямат дата на издаване и номер на редакция.
Опасните химични вещества и смеси се съхраняват в обособен склад, с ограничен достъп, включващ две помещения. Едното съдържа пълните (новите) опаковки от химикали, а във второто помещение се извършва смесването на бои и лакове. И двете помещения са с пожароустойчив под, вентилация, химичните вещества са разпределени на рафтове, помещенията са осветени.
Част от химичните вещества в склада са в опаковки, несъответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) №1227/2008 г.
Към момента на проверката, в склада се съхраняват бои, които са доставени наскоро и за които не е представена оценка за безопасност на съхранението, както и информационни листове за безопасност. В складовете са открити и химични вещества и смеси, като грундове, лакове и други, за които също липсват ИЛБ, съгласно чл. 31 от Регламент REACH.
Представени са всички документи, съгласно чл. 4, т. 7-12 на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Фактор „Отпадъци“:

  • За отпадъците, за които не е проведена процедурата, да се представят в РИОСВ-Благоевград документи по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 26.08.2016 г. Отг.: Управител
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград: удостоверение за членство в „ЕКОБУЛПАК“ АД; месечни справки – декларации по Приложение № 15 от Наредба за реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 20/2016 г.) – за периода юли 2015 – юли 2016 г.; документи удостоверяващи заплащане на дължимата такса към„ЕКОБУЛПАК“ АД. Срок: 26.08.2016 г. Отг.: Управител
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград заповед, издадена на основание чл. 8, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) Срок: 26.08.2016 г. Отг.: Управител

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”:

  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград информационни листове за безопасност за всички налични и използвани от дружеството опасни химични вещества и смеси, съответстващи на изискванията на чл. 31 от Европейският Регламент ЕО № 1907/2006 (REACH). Срок: 07.09.2016 г. Отг.: Управител
  • След направена инвентаризация на склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси, да се представи в РИОСВ-Благоевград актуализирана оценка за безопасността на съхранението на опасните химичните вещества и смеси, съгласно чл. 9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Срок: 07.09.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.