Съдържание

Посетители

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ „Никола Шалев” – гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Никола Шалев” – гр. Хаджидимово

На основание Заповед 247/03.08.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.08.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“, находящ се гр. Хаджидимово, УПИ XVIII-86 от кв. 101. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците“ и „КПКЗ, ЕО и ДА“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- места за съхранение на отпадъци;
- инсталациите и съоръженията.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 50-25/10.08.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

ЕТ „Никола Шалев“ притежава решение № 01-ДО-259-0 от 01.10.2013 г., издадено то РИОСВ-Благоевград за извършване на дейности с кодове R12 и R13 с отпадъци от черни и цветни метали.
Площадката е с площ от 510 м2, с чакълирана основа, оградена е с бетонна ограда. В имота е изграден навес с бетонирана основа и офис помещение. Обектът е с осигурено 24-часово видео наблюдение.
На обекта се ползват два броя везни за измерване на постъпващите отпадъци – механичен кантар с товароносимост до 500 кг и електронна везна с товароносимост 30 кг. На обекта се ползва и кантар с товароносимост 10 кг. При проверката се представя фактура от Български институт по метрология, ГД „Мерки и измервателни уреди“ за извършена проверка на ВНП – 500 кг и ВИ – 10 кг. На 500 кг везна е поставен стикер за калибриране 2014 г.
При проверката се представят:
- Един брой отчетна книга за по приложение № 6, заверена от РИОСВ-Благоевград, която се води съгласно изискванията на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Отпадъците са предавани за последващо третиране въз основа на писмен договор с лице притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. Представят се екземпляри на годишните отчети, изпратени в ИАОС за 2015 г.
- Представят оформените декларации за произход за приеманите отпадъци от черни и цветни метали, същите са вписани в отчетната книга.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”

Едноличният търговец извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице, притежаващо разрешително, издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”

  • Да се изготви собствена оценка за непосредствена заплаха за екологични щети и на случай на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр.96/2008 г.) и да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Отг: Управител Срок: 15.09.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание с поставен срок и отговорно лице за изпълнението му.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.