Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ПОЛИКОЛОР 2003” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ПОЛИКОЛОР 2003” ООД , гр. Петрич –
обект в гр. Сандански

На основание Заповед № 281/31.08.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.09.2016 г. се извърши проверка на място на обект стопанисван от “ПОЛИКОЛОР 2003” ООД, находящ се в гр. Сандански, промишлена зона, местност „Боруна“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката се извършва от екип експерти по отделни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Обектът е цех за щамповане на текстилни изделия.
Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- работно хале;
- помещение за подготовка на бои;
- помещение за измиване на сита;
- места за съхранение на влаганите в производството материали;
- места и складове за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компоненти и фактори на околната среда, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 48 - 14/ 08.09.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци“
Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 04 02 09, 08 01 17*, 15 01 02, 15 01 10*, 20 01 01 и 20 01 21*. При проверката е установено, че на обекта се генерират и други отпадъци, за които не е проведена процедурата относно класификацията им.
На обекта се извършва единствено предварително съхраняване на генерираните отпадъци. Допуска се съвместно съхранение на различни видове отпадъци, което се извършва върху непропусклива основа, на площ от 3 кв.м., ограничени с ограда мрежест тип. Събраните отпадъци се предават на „СТРОЙКОМТРАНС" ЕООД, гр. Сандански за транспортиране до регионално депо за ТБО. Представя се договор за извършване на услугата за 2015 г. и кантарни бележки за вход на депо, издадени през 2016 г. Същите са единствено за отпадък с код 20 03 01, въпреки съвместното извозване с други отпадъци, генерирани от дейността на дружеството. От директора на РИОСВ-Благоевград е утвърден единствено доклад за основно охарактеризиране на отпадък с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци.
При проверката не е представена изискваната по чл. 8, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012г.) заповед на управителя за определяне на отговорно лице за безопасното управление на опасните отпадъци.
При проверката са представени 3 (три) броя отчетни книги за отпадъците по Приложение № 1, заверени първоначално от РИОСВ на 25.05.2015г., съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Книгите са заверени и при проверката. Представен е екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2015 г., който в срок е изпратен в ИАОС, гр. София. Към отчета е приложен служебен бон от Български пощи, издаден на 16.02.2016 г.. При преглед на водената отчетност е установено, че тя не е вярна. Съществува разминаване в количествата на отпадъците налични на площадката, тези вписани в отчетните книги и годишните отчети, както и количествата по кантарни бележки.
Материалите, които се влагат в производството, „ПОЛИКОЛОР 2003“ ООД въвежда на територията на страната от Р Гърция и Р Италия. Дружеството се явява задължено лице по смисъла на чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 52/2012 г.). Задълженията се изпълняват чрез организацията „ЕКОБУЛПАК“ АД. При проверката са представени удостоверения за членство за 2015 г. и 2016 г. Не са представени документи удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса – опаковки към организацията. „ПОЛИКОЛОР 2003“ ООД извършва производствена дейност от 2012 г. За периода 2012 г. – 2104 г. не се представят документи, които да удостоверят изпълнението на задълженията по чл. 59, ал. 1 от ЗУО.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси съгласно Регламент ЕО 1907/2006 г. Употребява бои за ситопечат върху текстил и разредители за същите, които са доставени от Р Гърция и Р Италия. Употребяват се също и лепило и други за ситопечат химикали. Много малка част от информационните листове за безопасност за употребяваните химикали са на български език. Дружеството съхранява опасните химични вещества и смеси в две складови помещения. По време на проверката бои се съхраняват и в работното хале и под навес извън сградата.
Дружеството има изготвена оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси, в която има неточности.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Фактор „Отпадъци“:
1. За отпадъците, за които не е проведена процедурата, да се представят в РИОСВ-Благоевград документи по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 30.09.2016 г. Отг.: Управител
2. Да се представи в РИОСВ-Благоевград копие от заповед на управителя, изисквана по чл. 8, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) Срок: 30.09.2016 г. Отг.: Управител
3. Да се създаде система за разделно предварително съхранение на образуваните отпадъци, като местата за съхранение се обозначат с необходимите табели. Срок: 30.09.2016 г. Отг.: Управител
4. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса – опаковки към „ЕКОБУЛПАК“ АД за периода януари 2015 г. – август 2016 г. и документи удостоверяващи заплащането на дължимата такса за периода 2012 г. – 2014 г. (към ПУДООС или организация). Срок: 30.09.2016 г. Отг.: Управител

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”:
1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград актуални информационни листове за безопасност за употребяваните от дружеството химикали на български език и да се актуализира оценката за съхранение на опасните химични вещества и смеси. Срок: 15.11.2016 г.
Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.