Съдържание

Посетители

В момента има 229  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Пирин пеллет“ ЕООД, гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Пирин пеллет“ ЕООД, гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 318/27.09.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.10.2016 г. се извърши проверка на място на цех за производство на пелети, находящ се в гр. Разлог, местност „Габавица“, експлоатиран от “Пирин пеллет“ ЕООД, гр. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Управление на отпадъците“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталация за производство на пелети;
- места за съхранение на генерираните на обекта отпадъци;
- места и складове за съхранение на суровини и готова продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани
нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен КП № 39-20/ 11.10.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
„Пирин пеллет“ ЕООД експлоатира инсталация за производство на пелети, включваща ротационна барабанна сушилня с директен контакт за сушене на дървесни стърготини и трици. Същата работи по време на проверката. Емисиите, от дейността на инсталацията, се изпускат в атмосферния въздух, посредством:
- изпускащо устройсто (К1) комин след барабанна сушилня с директен контакт;
- въздуховод (К2) след мелница за дребно смилане на изсушения материал.

Инсталацията за производство на пелети подлежи на контрол чрез измервания, съгласно чл. 62, от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
На 18.02.2016 г. са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от инсталацията, посредством двете гореописани изпускащи устройства. Резултатите са представени в РИОСВ- Благоевград с доклад (Вх.№ 981/17.03.2016 г.) и показват спазване на нормите за допустими емисии.
В резултат на проведени, на 25.02.2016 г., контролни измервания на емисиите на вредни вещества, на дружеството е наложена текуща месечна санкция, в размер на 105 лв./месец, за установено превишение на нормите за допустими емисии (НДЕ) по показател „прах“ (от изпускащо устройсто (К1), комин след барабанна сушилня с директен контакт), регламентирана в чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в“ от наредбата.
На площадката е монтирана втора линия – за производство на промишлени пелети. Според инвестиционното намерение на дружеството, за което е издадено становище на РИОСВ – Благоевград ( изх. № 2392(1)/10.07.2015 г.), газовете след процеса на сушене в ротационната сушилна към новата линия ще се изпускат през съществуващия комин, а именно горецитираното изпускащо устройство (К1). Към момента на проверката тази връзка не е осъществена и инсталацията за промишлени пелети не работи.
Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Констатитано е, че на площадката продължава да се съхраняват на открито големи количества твърди прахообразни материали (дървесен прах от кори), с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух. Не са предприети действия за изграждане на затворено помещение за складиране на твърди прахообразни материали, въпреки многократно даваните предписания при предходни проверки.

3.2. Фактор” Отпадъци”
„Пирин пеллет“ ЕООД притежава регистрационни документи издадени по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), както следва:
- регистрационен документ № 01-РД-362-0/08.07.2015 г. за дейност транспортиране на отпадъци с кодове 03 01 05 (трици, талаш, изрезки) и 10 01 01 (пепел от котли);
- регистрационен документ № 01-РД-365-0/22.07.2015 г.- за дейност третиране на отпадъци с код 03 01 05.
За отпадъците, които дружеството генерира, има заверени работни листове за класификация.
Проверени и заверени са водените отчетни книги за отпадъците по Приложение № 4 - 5 бр., по Приложение № 1 – 2 бр. и по Приложение № 2 – 1 бр.
Дружеството има утвърден доклад от основно охарактеризиране за отпадък с код 10 01 01 (пепел). Този отпадък през 2015 г. не е депониран.
В законоустановения срок в ИАОС- София е внесен годишен отчет за отпадъците за 2015 г.
Отпадъците на обекта се съхраняват на определените за това места, обозначени с кода на съответния отпадък. Приемането и предаването на отпадъците се извършва въз основа на писмени договори.
Дължимата продуктова такса „опаковки“ по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), дружеството внася към „Екопак България“ АД.
4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството не са поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.
Последващ контрол.

За констатираното нарушение с изискванията на екологичното законодателство в т. 3.1. по компонент „Атмосферен въздух“ ще бъдат предприети административно наказателни мерки.