Съдържание

Посетители

В момента има 274  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Биовинарна Орбелус” АД - с. Кромидово, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Биовинарна Орбелус” АД - с. Кромидово, общ. Петрич

 

На основание Заповед №331/07.10.2016 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.10.2016 г. се извърши проверка на място на обект: „Биовинарна Орбелус“, находяща се в с. Кромидово, местност „Циганско гробе“, общ. Петрич, експлоатирана от „Биовинарна Орбелус“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Лайош Кошут“ №39 .
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за ферментация и съхранение на вино;
- хладилна инсталация;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на вина. Режим на работа: едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Обектът се проверява за първи път, като извършва производствена дейност от 2014 г. За обекта е издадено Удостоверение №3/07.02.2014 г. за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на община Петрич (не се представя па време на проверката). При проверката е съставен Констативен протокол №54-06/20.10.2016 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

На обекта няма организирани източници та емисии в атмосферния въздух. При проверката не се представя техническа документация (технологична част и част „В и К“). За технологични нужди се ползва хладилна централа и хладилна камера за охлаждане на грозде, като същите не са етикетирани и не е възможно да се установи вида и количеството на охлаждащия агент. Не се представят Досиета на системите. При проверката не присъства изпълнителният директор на дружеството и съставеният КП №54-06/20.10.2016 г., ще бъде връчен по надлежният ред.

3.2. Компонент „Води”

Водовоземане – за технологични и хигиенни нужди вода се ползва чрез изградено водовземно съоръжение в границите на имота. По данни на присъстващият на проверката има издадено Разрешително за водовземане на подземни води от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, но не е налично на обекта. За питейни нужди на място се доставя бутилирана вода.
Отпадъчни води - на обекта се формират битово – фекални, отпадъчни и производствени води. На площадката има изградено модулно ПСОВ, но по данни на представителя на дружеството не се ползва. Изградена е водоплътна изгребна яма, без преливна тръба, в която постъпват отпадъчните води. Ямата се почиства от лицензирана фирма, като по време на провеката не се представя договор въз основа на който се извършва почистването, както и документи удостоверяващи извършването на услугата. Водоползватели на площадката- 5 души.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух”

  • Да се представи в РИОСВ- Благоевград копие на Удостоверение №3/07.02.2014 г. за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на община Петрич Срок: 7- дни от датата на получаване на КП №54-06/20.10.2016 г.
  • Да се представи в РИОСВ- Благоевград информация за охлаждащите системи, съдържащи флуорирани парникови газове (ФПГ)- вид и количиство на охлаждащите агенти. Срок: 7- дни от датата на получаване на КП №54-06/20.10.2016 г.

Относно компонент „Води”

  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград: копие на технически проект част „В и К“; разрешително за за водовземане на подземни води, издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“; договор с лицензирана фирма за почистване на изгребната яма, както и документи, удостоверяващи извършването на услугата; техническа документация на пречиствателното съоръжение. Срок: 7- дни от датата на получаване на КП №54-06/20.10.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

След получаване в РИОСВ- Благоевград на необходимата документация, ще се поставят допълнителни предписания на дружеството. За непредставяне на необходимата информация, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.