Съдържание

Посетители

В момента има 206  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр.Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект: „Производствена база за месни и млечни продукти гр. Кочериново“, стопанисван от “Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр.Благоевград

 

 

На основание Заповед № 388/29.11.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.12.2016 г. екип от експерти на РИОСВ - Благоевград извърши комплексна проверка на обекта по документи и на място.

1. Цел на проверката.
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство по компоненти „Води“ и „Земи и почви“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
-кланица;
-цех за производство на месни продукти ;
-цех производство на млечни продукти;
-кравеферма /до 100 бр. животни/;
-площадка за депониране на оборски тор /торище/;
-площадкова канализация за отпадъчни води, локални пречиствателни съоръжения и пункт за мониторинг.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

На производствената площадка се извършват дейности свързани с отглеждане на животни /едър рогат добитък до 100 бр/, клане на животни, производство на месни и млечни продукти.
За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 91-10/07.12.2016 г. с отразени констатации по компоненти на околната среда които й влияят, както следва:

3.1. Компонент “Води”

Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43740011/27.07.2015 г. издадено от директора на БД „ЗБР“.
Отпадъчните води, които се формират са: смесен поток от производствени отпадъчни води, от дейността на трите производствени обекта - Кланица с месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма, битови отпадъчни води и дъждовни води. След пречистване в локални пречиствателни съоръжения - три броя мазниноуловители, същите се заустват в дере, десен приток на р. Рилска.
Извършени са изпитвания на отпадъчните води, във връзка с изпълнение на собствения мониторинг. Представени са протоколи от извършен собствен мониторинг, с писма до РИОСВ-Благоевград, не са констатирани нарушения на ИЕО.
По време на проверката е взета проба от отпадъчните води, след трите пречиствателни съоръжения, преди заустване в дере, за изпитване с Протокол за вземане на извадка от води № 518/07.12.2016 г. на акредитирана лаборатория РЛ-Благоевград към ИАОС – София. Резултатите от проведеното изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в разрешителното за заустване по показателите: рН, НРВ, БПК5, ХПК, общ азот и общ фосфор.

3.2. Компонент “Земи и почви”.

Обектът е проверен на основание чл. 31 ал. 1 т. 1 и във връзка с чл. 13 т.10 от Закона за почвите (обн. ДВ, бр. 89/2007 г.).
По време на проверката е констатирано следното:
- На производствената площадка се извършват дейности, свързани с клане на животни, обработка на месо до крайни продукти, месни разфасовки, заготовки, месни продукти(салами,кисело и прясно млеко, масло, както и отглеждане на преживни животни (говеда) до 100 бр.
- От посочените дейности единствено оборския тор от животните при почистване и депониране извън фермата при определени условия представлява и предполага замърсяване на почвите.
- От проверката на място на площадката ползвана за депониране на оборски тор се установи, че същата е почистена в изпълнение на предписание дадено с КП № 41-03/03.12.2015 г.
- От проверката по документи - издадено е Решение № БД-67-ПР/18.10.2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) за инвестиционно намерение „Изграждане на кравеферма с капацитет до 250 бр. крави в ПИ № 148109 в землище на гр. Кочериново от Директора на РИОСВ – Благоевград.
- След приключване на проектирането и реализацията на проекта се очаква прекратяване на дейността фермата на настоящата площадка, както и преустановяване ползването на площадката за депониране на оберски тор.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обекта е в съответствие с изискванията за опазване на водите и почвите от замърсяване. Резултатите от извършените анализи на взета проба отпадъчни води по време на проверката, показват спазване на ИЕО в издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води.