Съдържание

Посетители

В момента има 510  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„М - Индекоп“ ЕООД - с. Поленица, общ. Сандански

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „М - Индекоп“ ЕООД - с. Поленица, общ. Сандански

 

На основание Заповед № 25/28.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 05.02.2019 г. беше извършена проверка на място на Цех за производство на ковчези, находящ се в гр. Сандански, местност „Мухото“, експлоатиран от “М - Индекоп“ ЕООД, с. Поленица, общ. Сандански.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Управление на отпадъците“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
На обекта се извършват дейности по разкрояване на материала, шлайфане, нанасяне на покрития, изсушаване и опаковане на готовата продукция. При проверката е извършен оглед на следните участъци:
- участък за разкрояване и шлайфане на детайли;
- участъци за нанасяне на покрития (грунд, байц и лак);
- помещение за опаковане на готовите продукти;
- места за съхранение на отпадъци;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основната дейност на дружеството е производство ковчези от дърво и MDF.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 03-20/05.02.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси
За отопление на производствените помещения са екплоатират 2 броя котли, изгарящи твърдо гориво (дърва), с топлинна мощност под 0,5 MW, неподлежащи на контрол чрез измервания.

3.1.2. Организирани източници на емисии от производствени дейности
Извършваната от дружеството дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“ подлежи на контрол, съгласно т. 2.4. на Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №7/2003 г.
Регистрираната, в електронния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ, инсталация за нанасяне на покрития на обекта, включва общо 5 бр. камери за нанасяне на покрития (байц, грунд и лак), съоръжени с водни завеси, като емисиите от ЛОС се изпускат в атмосферния въздух, посредством 5 бр. изпускащи устройства.
През месец януари 2019 г. са извършени собствени периодични измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от 3 бр. изпускащи устройства. Дружеството следва да извърши измервания и на емисиите, изпускани от останалите 2 бр. въздуховода след камерите за нанасяне на грунд и лак, след което да представи в РИОСВ – Благоевград резултатите с доклад, по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.).
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представена Декларация за консумираните органични разтворители през календарната 2017 г., съгласно която не се превишава праговата стойност за консумацията на разтворителите ( ПСКР > 15 t/g ) за извършваната дейност, регламентирана в т.10 на Таблица 1 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.

3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.)
Дървообработващите машини разположени в участъка за разкрой и шлайфане на детайли са обхванати от аспирационна система, отвеждаща дървесния прах в платнени чували.

3.2. Фактор” Отпадъци”
За образуваните от дейността на обекта отпадъци (от опаковки - хартиени, картонени и пластмасови, и съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, утайки от бои и лакове, съдържащи органични разтворители и други опасни вещества, луминесцентни тръби, трици, талаш, сгурия и шлака) дружеството е провело процедура по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., с посл. изм. ДВ, бр. 46/2018 г.) и притежава заверени работни листове. При извършения оглед на обекта е установено и наличие на отпадъци (дървесен прах и абсорбенти), за които не е проведена процедура по реда на чл. 7 от Наредба №2.
Съгласно представените документи - 1 бр. отчетна книга по Приложение №1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверена от РИОСВ – Благоевград, и годишни отчети за 2016 г. и 2017 г., предаване на отпадъци не е извършвано. Наличните количества опасни отпадъци се съхраняват в обособено за целта помещение – хале.
Представени са сключени договори (2 бр.) с други юридически лица за предаване на отпадъци, но не са представени документи, удостоверяващи предаването на такива.
Дружеството изпълнява задълженията си по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм.и доп.) чрез членство в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.