Съдържание

Посетители

В момента има 403  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„26 май“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект: „Механичен, термичен и галваничен цех“ земл. на с. Покровник, община Благоевград, експлоатиран от “ 26 май“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 53/12.02.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.02.2019 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Механичен, термичен и галваничен цех“ землище на с. Покровник, община Благоевград, експлоатиран от “ 26 май“ ЕООД гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС – ДВ, бр.10/2000г. с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ – ДВ, бр.45/1996г. с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
- механичен цех;
- галваничен цех оборудван с автоматична линия за нанасяне на покритие никел –хром и линия за поцинковане;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- ЛПСОВ и пункт за мониторинг.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с повърхностна обработка на метални изделия и нанасяне на галванични покрития върху тях. Галваничният цех е оборудван с локална пречиствателна станция за отпадъчни води. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 7-11/19.02.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
Производственият обект „Механичен, термичен и галваничен цех“ фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“, на основание Заповед № РД-788/20.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на производствените отпадъчни води, които се генерират от дейността на обекта, дружеството е титуляр на издадено от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120057/08.08.2012 г., чийто срок е продължен с Решение № ПО-01-81/09.07.2018 г. След пречистване в локална пречиствателна станция отпадъчните води се заустват в река Струма.
През 2018 г. дружеството не е изпълнявало задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчните води с честотата, определена в Разрешителното за заустване (на шестмесечие). В РИОСВ – Благоевград е представен само един Протокол от изпитване, в който са отразени резултати от извършен мониторинг за първо шестмесечие на 2018 г. Не са установени нарушения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите, заложени за контрол. За второ шестмесечие на 2018 г. дружеството не е провеждало мониторинг и не представя Протокол от изпитване.
По време на проверката от акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за последващо изпитване.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”.
Източници на емисии от производствената дейност на обекта са аспирационни системи:
• след барабанна линия за поцинковане,
• към подвескова линия за поцинковане;
• към скрубер след линия за нанасяне на покритие никел – хром;
• към ПСОВ.
Спазва се периодичността на провеждане на собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани от неподвижни източници, съгласно изискванията на чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 6/1999 г.(един път на две календарни години). Последните СПИ, проведени през 2017 г. са представени в РИОСВ Благоевград с доклад и са валидни за календарните 2017 и 2018 години. Резултатите от измерванията по контролираните показатели за всеки един от източниците показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба № 1/2005 г.
Инсталирания на обекта котел за отопление не се използва.

3.3.Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”.
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на химикали, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Фирмата не извършва внос/износ на ОХВС. Химикалите се доставят от изключителен представител и дистрибутори от България.
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH, съдържащо информационни листове за безопасност, комуникация с доставчици/дистрибутори/изключителни представители, декларации от производители за употребата/съдържанието на вещества от Приложение ХІV и ХVІІ на Регламента. Нужно е да се допълни информация съгласно Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ (Приложение № 2).
3.3.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството съхранява ОХВС в два обособени склада. Складовите помещения са идентифицирани, с ограничен достъп, без изход към канализация, налични адсорбенти.
По време на проверката се предостави оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която се нуждае от актуализация.
Налична е документация по чл. 4, т.7-9 от Наредбата. Не се предоставя документация по чл. 4, т.10-11 от Наредбата.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За установеното неизпълнение на задължения по ЗВ ще бъдат предприети съответните административно- наказателни мерки. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение също ще бъдат предприети административно – наказателни действия.