Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Оранжерии Петрич” - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Оранжерии Петрич” - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 60/25.02.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.03.2019 г. е извършена комплексна проверка на обекта по документи и на място.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
• депо за растителни отпадъци;
• замърсени и /или нарушени площи извън границите на обекта;
• складове за опасни химични вещества и смеси;
• документация по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Съставен е Констативен протокол № 03-03/06.03.2019 г.
Проверката е извършена по компонент „Почви“ и по направления : “Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ , „Комплексно предотвратяване на промишленото замърсяване, екологична отговорност и доброволни ангажименти“.
Дружеството „В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД, гр. Петрич, стопанисващо обекта досега, е със статут –прекратяване на търговската дейност.

3.1 Компонент “Почви”
Проверката е извършена, на основание разпоредбите на Закона за почвите ( обн.ДВ бр. 89/2007 г . изм. и доп.) и относимата поднормативна уредба.
Проверени са депото за растителни отпадъци и прилежащите на него земи, както и земеделски земи съседни на оранжериите.
Установено е временно депо за изкопни земни маси и строителни отпадъци/ бетонови късове/ на площ от 2 дка, както и депонирани растителни отпадъци на площ от 5 дка, извън производствената площадка.

3.2 Направление „Опасни химични вещества“
Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси ( обн. ДВ бр. 10/200 г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове, свързани с него.
За основната производствена дейност на обекта-оранжерийно зеленчукопроизводство, се ползват опасни химични вещества и смеси, а именно: инсектициди, фунгициди и хербициди , съхранявани в склад ПРЗ, торове, съхранявани в склад „Торове“, Азотна киселина-няма съхранение към деня на проверката.
Складовете са обозначени, с ограничен достъп, осветени и вентилирани. Не се наблюдават разливи и разпилявания. Достъпът се осъществява от оторизирано лице-склададжия.
Оценката на безопасност на съхранение на ОХВС, включва всички налични в складовете ОХВС.

3.3 Направление “Комплексно предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване, екологична отговорност и доброволни ангажименти ”
На обекта се извършват дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети / обн. ДВ бр.43 от 29 април 2008 г. с изм. и доп./
Налична е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение 1 от Наредба № 1 / ДВ бр.96 от 2008 г./, изготвена от досегашният оператор- В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Поради посочената ситуация със статута на дружеството стопанисващо до скоро обекта, предписания за отстраняване на нередностите по компонент „Почви“, ще бъдат дадени на по късен етап.