Съдържание

Посетители

В момента има 340  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Свети Никола“ ООД – гр. Сандански

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Свети Никола“ ООД – гр. Сандански,
Обект: Спа хотел „Свети Никола“, гр. Сандански, обл. Благоевград

 

На основание Заповед № 70/05.03.2019 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.03.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на Спа хотел „Свети Никола“, гр. Сандански, ул. „Македония“ № 1, стопанисван от „Свети Никола“ ООД, гр. Сандански, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Предметът на дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги.
Обект на проверката бяха наличните хладилни и климатични инсталации, котелно помещение, складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси (дезинфектиращи и почистващи материали и материали за поддържане и почистване на басейн).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 11-28/14.03.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и произтичащите от него подзаконови нормативни актове.
Дружеството е краен потребител на дезинфектиращи и почистващи средства. Съхранението на смесите се осъществява в три складови помещения – склад „Басейн“, склада „Материали“ и склад „Перално“.
На площадката има наличен резервоар, който се употребява за съхранение на нафта като резервно гориво за отопление. Има лице, отговарящо за правилното съхранение на горивото.
По време на проверката не се предоставят информационни листове за безопасност за употребяваните химикали. Няма информация налична съгласно Приложение № 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Съхранението на употребяваните химикали в склад „Перално“ и склад „Басейн“ е съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.). Склад „Материали“ не отговаря на изискванията на Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Няма изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС за складовите помещения.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
В хотела се експлоатира следното стационарно хладилно и климатично оборудване, полежащо на контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на ФПГ (ДВ, бр. 20/2017 г.):
- хладилна камера, заредена с 3 кг R404А;
- 2 броя климатични системи, заредени с R410А (12 кг и 26 кг).
През 2018 г. е изведен от употреба 1 бр. чилър, съдържащ контролираното вещество R22. Преди извеждането от експлоатация на чилъра наличното количество R22 е извлечено от системата. При проверката са представени документи, удостоверяващи предаването му на „Бал Бок Инженеринг“ АД за последващо третиране и унищожаване.
При извършения оглед на системите се установи, че същите не са етикетирани, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове. До момента на съставяне на настоящия доклад етикетите на системите са изготвени, като копия от тях са представени в РИОСВ – Благоевград.
По време на проверката е представен Договор за сервизно обслужване на хладилното и климатично оборудване и документ за правоспособност на лицето, извършващо дейност по поддръжката на оборудването и извършване на проверките за течове. От водените „Досиета на системите“ – 3 бр., копия от които са представени допълнително в РИОСВ – Благоевград, е видно, че се спазва необходимата честота за извършване на проверките за течове, съобразно заряда на оборудването в тона CO2 еквивалент.
В законоустановения срок в РИОСВ-Благоевград е представена информация за календарната 2018 г. във формата на Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. (ДВ, бр. 20/2017 г.).
За отопление се експлоатира котел, изгарящ природен газ с мощност под 500 kW, неподлежащ на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.